Language button

in english

BT Login

Logga in Registrera

Logga in på ditt konto

Användarnamn
Lösenord
Användarnamn *
Lösenord *
Användarnamn *
Lösenord *
Kom ihåg mig

Skapa konto

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.
För- och efternamn *
Användarnamn *
Lösenord *
Bekräfta lösenord *
E-post *
Bekräfta e-post *

Stöd Rötters Vänner

bli rv front

Google sökruta head

Stora Släkt-Sök

Tjänsten är för närvarande avstängd hos leverantören.

Kontakta info@genealogi.se för frågor.

Familjer i Norrala

urban sikeborgAv Urban Sikeborg, Sollentuna (mars 2010)

Har du anor från Norrala i södra Hälsingland är chansen god att du i denna nätdatabas hittar åtminstone några av dina äldre släktingar.

Familjer i Norrala är långt ifrån färdig, men den innehåller redan i sin nuvarande version drygt 10.000 personer med direkt eller indirekt anknytning till Norrala - från slutet av 1600-talet och framåt till åtminstone 1800-talets första decennium. Förutom infödda Norralabor dyker här också upp åtskilliga personer från närliggande socknar och landskap.

Utöver att du kan söka och bläddra i databasen här på Rötter, kan du också ladda ner den som gedcom-fil och granska materialet i ditt släktforskarprogram.

Gå till databasen Familjer i Norrala här!

Men innan du använder databasen första gången, läs igenom detta:

Syftet med databasen

Om källorna och källredovisningen

Förändringar sedan förra versionen

Namnsökningar

Om du hittar eller inte hittar en sökt person

Specialtecken och förkortningar som används i databasen

Meddela kompletteringar och rättelser

Hur du får använda uppgifterna

Norrala i olika historiska indelningar

Ladda ned databasen som gedcom-fil!

Syftet med databasen

■ Många släkttavlor och sockengenealogier påminner om telefonkataloger. De uppgifter som presenteras brukar vara hårt komprimerade och utgallrade. Ofta saknas det information som gör att utomstående kan bedöma trovärdigheten i materialet utan tidsödande källforskning. Jag ställde en gång följande två frågor på Anbytarforum: Varför är det fortfarande inte självklart att jag som släktforskare anger utifrån vilka källor och resonemang jag kommit fram till en uppgift? Varför kan jag lägga det moraliska ansvaret på andra att försöka göra om och verifiera mitt arbete om jag kan ge dem en möjlighet att bedöma trovärdigheten i mina slutsatser direkt? Mitt syfte med Familjer i Norrala varit att skapa en helt »genomskinlig« databas, med utförliga transkriptioner och excerpter, källhänvisningar för alla uppgifter och redogörelser för de indicier som ligger bakom alla uppgifter som är baserade på sannolikhetsresonemang. Tanken har varit att andra med bättre förstånd därigenom självständigt ska kunna bedöma om mina slutsatser är hållbara och kunna använda materialet på olika sätt utan att behöva upprepa forskningarna, något som alla vet är i praktiken omöjligt. Och jag har märkt att databasen också kan fungera så. Från det att den första versionen publicerades på RÖTTER för tio år sedan har jag fått många berikande kontakter med andra fritidsforskare som bidragit med kompletteringar, som ifrågasatt förhastade slutsatser, och som gett värdefulla hänvisningar till andra källor och forskare.

Familjer i Norrala innehåller nu i runda tal närmare 12.200 personer, 3.150 familjer, 1.850 platser, 44.000 händelser och 26.500 kompletterande noteringar till sådana händelser. Den samlade textmassan uppgår till omkring 3,6 miljoner ord eller 9.000 A4-sidor (efter att alla manuella sidbrytningar har tagits bort). Det innebär att Familjer i Norrala är ett av de största personhistoriska arbetena för Hälsinglands del. En observation som först kanske verkar paradoxal blir uppenbar med varje arbete i den här omfattningen. Så fort man tar med fler uppgifter och transkriptioner så blir också bilden av personen skev, eftersom de uppgifter vi får i källorna redan har filtrerats genom någon annans värderingar och världsuppfattning. Det gäller i synnerhet om man som jag hittills utgått från kyrkböcker och domböcker. Man kan jämföra det med om de enda källor om oss som stod eftervärlden till buds skulle vara sjukjournaler och utdrag ur det svenska brottsregistret: vi skulle framstå som en generation av döende brottslingar. Kyrkböckerna innehåller många moraliska omdömen, men vad som då sågs som moral överensstämmer inte med vår tids. Dödsnotisernas positiva inslag betonar saktmodighet, stillsamhet, hederlighet och kristlighet; så många sockenbor kan tidvis få sådana omdömen i olika kombinationer att man får intryck av att närapå hela socknen bestod av helgon. Men få av dessa återspeglar egentligen den berördes personlighet. Så ta sådana värdeomdömen med en god nypa salt och kittlas inte av de kyrkliga och rättsliga källornas kommentarer om tillkortakommanden. Det är trots allt inte svårt att vara hederlig och kristlig enligt tidens normer och ändå vara helt outhärdlig som medmänniska – det är ju sällan den som snörper på munnen mest som det är roligast att umgås med.

Jag har i denna nätversion och i den bifogade gedcom-filen tagit bort alla nu levande personer, med undantag av ett par fall där vederbörande själv gett sitt tillstånd till publicering, enligt Personuppgiftslagen. Om du själv skulle upptäcka att uppgifter rörande nutida personer trots detta finns med i databasen, kontakta mig.

Om källorna och källredovisningen

■ Familjer i Norrala bygger till allra största delen på samtida källor. (Några få uppgifter är hämtade från den forskning jag gjorde för ett tjugotal år sedan och har ännu inte dubbelkontrollerats. Jag har för dem uttryckligen angett att de är från mina äldre genealogier och därför bör verifieras igen i källmaterialet.) Uppgifterna är strukturerade som händelser för varje person. Grundhändelser enligt den internationella standarden för släktforskarprogram, gedcom, är Födsel, Dop, Konfirmation, Bosatt, Emigration (som jag också använt i betydelsen utflyttning), Immigration (också använt i betydelsen inflyttning), Begravning, Testamente och Bouppteckning. Utöver dessa har jag skapat ett stort antal egna personliga händelser utifrån varje yrkeskategori men även händelser som Arvstvist, Fattigunderstöd, Utomäktenskaplig förbindelse och Övrigt tingsärende, för att nämna några. Jag har avsiktligt lagt upp mina forskningsresultat så att de kan användas som underlag inte bara för fritidsforskare utan också för undersökningar av sociologisk och demografisk art: social skiktning och släktnätverk, yrkesval, namnuppkallelse, fadderskapsseder, hemmansbildning, statistiska data och liknande.

Jag har som underlag främst använt följande källor:

1. Norrala C:1

Detta är den äldsta ministerialboken över födda/döpta, vigda samt döda/begravna för Norrala. Den upprättades omkring 1688–1689 i samband med att den nya kyrkolagen trädde i kraft och sträcker sig fram till omkring 1707. Denna kyrkbok är liksom de två följande uppställd dels topografiskt, dels ämnesmässigt. Har man inte en klar uppfattning om var man ska leta i dessa ministerialböcker har man därför i regel ett långvarigt sökande framför sig.

Den topografiska avdelningen gäller enbart böndernas hemman. Varje hemman har ett eget uppslag, där bondens namn står överst på hemmansföreståndarens plats. Alla uppgifter om födda, gifta och avlidna på hemmanet har därefter skrivits in på uppslaget. Tanken var god men systemet var inte helt lyckat. I vissa familjer hände alltför mycket för att det skulle få plats på ett uppslag och uppgifterna »spillde« därför över på andra tillgängliga uppslag. Följden blev att kyrkboken till slut blev svår att hitta i och att uppställningen delvis havererade. Ordningen mellan hemmanen är dessutom inkonsekvent; den följer delvis roteordningen, delvis är den alfabetiskt styrd. Just för böndernas familjer har prästen – den Norralafödde Laurentius Jacobi Norelius – visat en förvånande ambition genom att föra in dopnotiser för de barn som tidigare fötts inom respektive familj före 1688. (Det anges uttryckligen i en kommentar på f. 84v.) Uppgifterna lämnades förstås av respektive föräldrar, men de bör alltså betraktas som andrahandskällor. Därefter följer en särskild avdelning för båtsmansfolk, hantverkare och andra obesuttna om vartannat, där prästen har försökt att gruppera notiserna för varje familj.

När man granskar uppgifterna närmare står det klart att åtskilliga notiser om födda, vigda och döda aldrig förts in. De obesuttna tycks ha blivit särskilt styvmoderligt behandlade. Åren kring 1705 och 1706 upphör nästan registreringen helt, med bara en handfull införda notiser, eftersom kyrkoherden är åldrig och sjuk. Det innebär att det förhållande att en person inte nämns som född, gift eller avliden i C:1 vid denna tid alltså inte säger så mycket.

Norrala C:1 är delvis skadad. För de fyra hemmanen i byn Ale finns numera bara två korta personnotiser kvar, eftersom de inledande sidorna förkommit. Uppslaget för Borg nr 2 saknas också helt och återfanns kanske på någon av de nu försvunna sidorna 289–356. (Att dessa inte enbart är tomma sidor framgår av en hänvisning till p. 355 på f. 10v.) Tack vare fadderskapsuppgifterna har emellertid en del av personerna i dessa gårdar kunnat beläggas i C:1.

Vad har registrerats?

Jag har registrerat samtliga personer som figurerar i något sammanhang, som faddrar eller omnämnda i förbigående i dödsnotiser och liknande. Det rör sig om ca 1.400 personer. Gemensamt för Norrala C:1, C:2 och C:3 är att jag anger faddrarna till alla födda och återger alla vigsel-, döds- och begravningsnotiser i transkriberad form. Jag började registreringen av faddrar med att i princip bara kommentera särskilt om en person nämns utan vistelseort eller med enbart dopnamn. Annars utgick jag från att vederbörande nämns med dopnamn, patronymikon och vistelseort i källan. Det var naturligtvis dumt och jag övergick snart till att registrera faddrarna så som de anges i kyrkboken. Jag har emellertid ännu inte hunnit gå tillbaka och i detalj uppdatera de tidigaste faddernoteringarna jag gjorde.)

Varje uppgift har en exakt sidhänvisning. (Trots en del påståenden om motsatsen från andra forskare har jag inte på något sätt upplevt det som att det skulle vara alltför tidsödande och besvärligt att ange ordentliga sidhänvisningar. Det går av bara farten och är till ovärderlig hjälp när det gäller att dubbelkontrollera uppgifterna, både för mig och andra) Volymen var ursprungligen paginerad. Jag har emellertid här använt den senare, påtryckta folienumreringen i mina källhänvisningar.

Jag har lagt till hemmansnummer vid registreringen av såväl C:1 som C:2. Numreringen för Norralas del återgår på den äldsta jordeboken med hemmansnummer från ca 1704 samt en roteringslängd från 1737. Jag har tillämpat den numreringen även retroaktivt för 1600-talet för att göra det lättare att använda materialet.

2. Norrala C:2

Denna ministerialbok upprättades omkring 1708 och löper fram till omkring år 1740. Volymen inleds med en avdelning för födda, där varje hemman har ett eget uppslag. Namnet på bonden då längden upprättades har skrivits in överst på varje uppslag. Barnen till obesuttna – samt gästgivarfamiljen och prästfamiljen – skrivs därefter i stor oreda. Prästen har ursprungligen försökt att hålla samman alla födelsenotiser för varje familj men har sedan fått ge upp allt eftersom utrymmet inte räckte till. Efter detta följer avdelningen för vigda respektive döda/begravda, där varje hemman har ett halvt uppslag till förfogande. Volymen avslutas med en särskild avdelning för dels döda, dels vigda bland båtsmans- och husfolket, samt uppgifter om utflyttade 1739–1740.

Norrala C:2 är delvis mycket ofullständigt förd och har många luckor. För vissa familjer finns knappt några noteringar under det dryga trettiotalet år som volymen ska täcka. En del notiser är uppenbarligen införda långt i efterhand, ibland bara med årsangivelse. Ett exempel är begravningsnotisen för bonden Lars Olsson i Vad från 1734, där prästen passar på att i dennes begravningsuppgift flika in att bondens hustru avlidit året innan. En anledning till detta är säkerligen det faktum att Lars Elfvik, kyrkoherde i Norrala-Trönö pastorat åren 1727–1738, var sinnessjuk och tidvis oförmögen att sköta både sina egna och församlingens angelägenheter.

Vad har registrerats?

Jag har registrerat samtliga födda, vigda och döda, utöver de personer som flyttat ut ur socknen 1739–1740. Eftersom volymen är så bristfälligt underhållen har jag dessutom separat registrerat alla faddrar jag har kunnat identifiera som tillhöriga husfolk, båtsmansfolk, hantverkarfamiljer, högreståndspersoner eller bosatta utom socknen.

3. Norrala C:3

När Olof Nordlinder tillträdde som kyrkoherde 1740 upprättade han denna nya volym. Nordlinder var själv född i socknen, hade åtskilliga släktingar där och var med fadderskap förbunden med många av socknens familjer. Hans goda kunskaper om och personliga engagemang i sockenborna återspeglas i den föredömligt förda C:3. Han dog 1772 och hans efterträdare påbörjade 1775 en ny volym, C:4, som är strikt kronologiskt uppställd men med få undantag innehåller färre biografiska uppgifter. C:3 har en liknande uppställning som de två tidigare ministerialböckerna. Den inleds med en avdelning för vigda, där varje bondhemman har en egen sida (enligt roteordningen), sedan motsvarande för vigda bland de obesuttna, ordnat per hantverkarkategori, och slutligen för båtsmännen. Efter det tar födelsenotiserna vid. Också här får varje hemman en egen sida eller ett helt uppslag, beroende på behov. Sedan kommer födda för respektive hantverkskategori: »Skreddare«, »Sockneskomakare« och så vidare, följt av båtsmännens barn, redovisat per rote. De avlidna per hemman redovisas härnäst, följt av avlidna bland hantverkare, husfolk, båtsmansfolk, tjänstefolk, främmande, sjöfolk, likaså per kategori, och sedan barn som dött odöpta. Volymen avslutas med en detaljerad och innehållsrik förteckning över in- och utflyttade 1741–1751, en lista över till hög ålder komna församlingsmedlemmar och en förteckning över dem som stått kyrkoplikt i Norrala och Trönö åren 1741–1792.

Ett särdrag för C:3 är att så gott som alla hemman är numrerade, vilket naturligtvis underlättar. Numreringen är emellertid felaktig i några fall, eftersom hemman som nybildats genom utbrytning (sub-hemman) antingen inte redovisats separat eller fått fel löpnummer. I något fall är också den inbördes ordningen i byarna felaktig. Detta märks särskilt i byarna Fors, Svartvik och Svarven, där hemmanen fått felaktiga nummer.

Volymen C:3 är särskilt viktig, med tanke på att husförhörslängder saknas helt från 1779 till 1815, med undantag av en fragmentarisk längd från 1782.

Vad har registrerats?

Utöver samtliga födda, vigda och döda har jag särskilt registrerat alla faddrar jag har kunnat identifiera som tillhörde någon av kategorierna husfolk som båtsmansfolk och hantverkarfamiljer, högreståndspersoner eller som var bosatta utom socknen.

4. Norrala C:4

Jag har hittills metodiskt excerperat följande ur ministerialboken C:4, vilken täcker åren 1775–1822:

* födelsenotiser 1775–1812

* vigda 1775–1816

* döda 1775–1803 (men alla vuxna avlidna t.o.m. 1816).

De flesta av notiserna för åren 1775–1776 är dubbletter som redan finns i C:3. I några fall har de emellertid kompletterande uppgifter.

5. Vigsel- och begravningslängd

för Norrala 1688-89 samt för Trönö 1689

■ I samband med att den nya kyrkolagen trädde i kraft 1689 skrev kyrkoherden Laurentius Jacobi Norelius en särskild längd över vigda och begravda i Norrala 1688–1689 samt i annexförsamlingen Trönö 1689. Han skickade sedan in denna till domkapitlet, tillsammans med en kort redogörelse för hur han skötte sitt arbete. Längden är inte mikrofilmad och dess uppgifter saknas i ministerialboken C:1 för Norrala. I synnerhet vigselnotiserna är värdefulla, eftersom kontrahenternas föräldrar anges. Längden finns nu i Uppsala domkapitels handlingar, vol. E V:93 1), p. 130–136, Uppsala landsarkiv. Jag har excerperat alla notiser som rör Norralabor.

6. Övriga kyrkböcker för Norrala

I databasen ingår också åtskilliga mindre släktutredningar jag gjort i olika sammanhang för senare delen av 1700-talet och 1800-talet, huvudsakligen baserade på de övriga ministerialböckerna och husförhörslängderna.

Den tidigaste husförhörslängden för Norrala – med arkivsignum AI:1 – är från 1747. Från 1752 anges personernas ålder och från 1754 också deras födelsedatum. Observera att dessa födelsedatum är ditskrivna i efterhand av prästen själv, som använt flyttningsattester och kyrkböcker som underlag. Födelsedatumen är alltså sekundära till sin natur. Jag har använt de äldsta husförhörslängderna som stöd vid registreringen men jag har ännu inte gått igenom dem helt systematiskt. För åtskilliga hemman och hushåll, särskilt för dem med mer komplicerade ägar- eller släktförhållanden, har jag lagt in utdrag från husförhörslängderna för relevanta år i respektive hemmansföreståndares personakt. För år 1754 har jag dessutom identifierat och registrerat samtliga personer som upptas som utanvids- och tjänstefolk i de olika byarna. Observera att de roteindelningar som nämns i de äldsta husförhörslängderna inte helt motsvarar helt den officiella indelningen så som den ser ut i båtsmanskompaniets roteringslängder.

Jag har hittills excerperat t.o.m. uppslag 39 i husförhörslängden 1816–1821. Dessa uppslag omfattar prästgården, Boda, Fors, Svarven nr 3 (Sand), Å, Ale, Närby och Remsta. Jag har också separat excerperat byn Ingsta. Utdragen ur husförhörslängderna är också här inlagda i personakten för respektive hushållsföreståndare. Observera att mina excerpter ur denna volym endast omfattar de fast bosatta i byarna; det rörliga tjänstefolket ingår alltså inte än. Just för byarna Närby och Ingsta har jag registrerat alla fast bosatta i byarna som skrivs i husförhörslängderna t.o.m. 1875.

7. Skattelängder och domböcker för Norrala

Jag har excerperat samtliga notiser som rör hemman och personer i Norrala i serien Renoverade småprotokoll (häradsrätter, Gävleborg, Advokatfiskalen, Svea hovrätt, Riksarkivet) för åren 1705, 1706, 1712, 1713, 1714, 1715, 1717 och 1718. (Mellanliggande år saknas i den renoverade serien.)

Jag har också påbörjat arbetet med att komplettera med uppgifter från skattelängder och domböcker från 1600-talet, samtidigt som jag dubbelkontrollerar äldre uppgifter framforskade under min ungdomstid. Jag behöver också uppdatera källhänvisningarna för dessa källor så att de blir arkivmässigt exakta. Det innebär att jag kan ha ytterligare uppgifter för många personer på 1600-talet som ännu återstår att lägga in. Kontakta mig om du vill veta om det gäller också för de personer som du är intresserade av.

8. Kyrkböcker för annexförsamlingen Trönö

Norrala är en kustsocken som i norr gränsar till Enånger, i väster till Trönö, och i söder till Söderala och Söderhamns stad. Eftersom det har funnits en hel del flyttningar mellan socknarna och Söderhamn har jag gått igenom vissa 1700-talskyrkböcker även för dessa församlingar, mer eller mindre metodiskt.

Förbindelserna mellan Norrala och Trönö var livliga. Det återspeglas i databasen, som har över 1.000 personer som anges som bosatta eller födda i Trönö. De två äldsta ministerialböckerna, C:1 och C:2, har liknande topografiska uppställning som för Norrala. Liksom i fallet med Norralas kyrkböcker är de ofullständigt förda och saknar många noteringar.

Jag har konsekvent registrerat följande:

* Samtliga personer från Norrala som nämns i den äldsta ministerialboken C:1 för annexförsamlingen Trönö. Denna volym sträcker sig från ca 1688 till 1727.

* Alla vigselnotiser som inbegriper Norralabor i ministerialboken C:2 (1728–1755).

* Alla vigselnotiser som berör Norralabor i vigselboken åren 1750–1772 respektive 1775–1824 (volym E:1).

* Alla uppgifter rörande in- och utflyttningar till Norrala i in- och utflyttningslängden för Trönö 1749–1770 (volym E:1).

Även om jag gjort åtskilliga nedslag i kyrkböckerna för Trönö gör jag inga anspråk på fullständighet. För åtminstone följande hemman har jag emellertid noterat samtliga notiser om födslar, vigslar och dödsfall på respektive hemmansuppslag i den äldsta ministerialboken: Berge nr 1; Daglösa nr 1–4; Fly nr 1 och nr 3; Gynnberg nr 1; Hällsätter nr 1; komministergården; Lundberg nr 1; Långbro nr 2, nr 4 och nr 5; Rappsta nr 1; Tygsta nr 2; Vi nr 3 och nr 5. Numreringen för Trönös del återgår på Gösta Berglöws transkription av en bördsrättslängd för Trönö från 1690, tryckt i ALIR-Anor 1993:2 (medlemsblad för forskarföreningen ALIR, Söderhamn med omnejd). Han har där förtydligat med jordeboksnumret för varje förtecknat hemman.

9. Kyrkböcker för Söderala socken

Jag har registrerat samtliga personer från Norrala som nämns i den äldsta vigselboken för grannsocknen Söderala (volym C:1).

10. Kyrkböcker för Söderhamns stad

Jag har registrerat alla som nämns med anknytning till Norrala i:

* den äldsta delen för åren 1733–1734 i husförhörslängden AI:1b för den angränsande staden Söderhamn

* tjänstefolkets förhörslängd från år 1754 för Söderhamn (Söderhamn AI:2); där upptas 27 personer som anges ha flyttat in från eller ut till Norrala

* alla som anges vara födda i Norrala i husförhörslängden 1756–1764 (Söderhamn AI:3).

11. Kyrkböcker för Enångers socken

Jag har registrerat de personer med anknytning till Norrala jag funnit i de äldsta vigsellängderna för Enånger. Jag har hittills täckt åren 1691–1698 (Enånger C:1) och 1710–1739 (del av Enånger C:2).

Förändringar sedan förra versionen

■ Den föregående versionen publicerades i januari 2006. Sedan dess har ytterligare tusental personer tillkommit. Jag har också gjort en mycket stort antal kompletteringar och uppdateringar av befintliga personnotiser, liksom en del rättelser av fel jag upptäckt eller som andra påpekat.

Namnsökningar

■ Att söka på dopnamn och tillnamn/släktnamn i webbversionen kan ta längre tid än att söka direkt i den nedladdade databasen.

Man var förr mycket mer flexibel när det gällde namn och olika namnformer. En person som i födelseboken skrivs som Johannes kan i andra källor nämnas som Johan eller Jan. Det betraktades ändå som ett och samma namn.

Ofta var det prästens egna preferenser som avgjorde vilket namn som skrevs in. Ett exempel är den präst som i början av 1700-talet konsekvent envisas med att kalla alla Kerstin i socknen för Kristin, en namnform som enligt andra källor inte användes av sockeninvånarna själva.

För att underlätta sökningen återger jag därför dopnamn såväl som patronymikon med normaliserad stavning i databasens namnfält. Jag skriver alltså Per, inte Pehr eller Päder, Karin, inte Carin, och så vidare. Jag har som regel använt de icke-kontraherade formerna, dvs. jag skriver Johan, inte Jan, och Eriksson, inte Ersson.

Det mest påtagliga undantaget är patronymikonen Olsson och Olsdotter, som jag inte skriver Olofsson respektive Olofsdotter; anledningen till detta är att det är de förra formerna som dominerar vid 1800-talets slut. Själva originaltextens stavning och bruk av stor och liten bokstav är mycket vacklande och egendomligheter i avskriften beror inte nödvändigtvis på avskrivningsfel.

Då det gäller kvinnornas patronymikon, som ännu långt in på 1700-talet skrivs omväxlande som ett ord eller två ("Persdotter" alternativt "Pers dotter"), har jag försökt att konsekvent sammanskriva dessa i mina transkriptioner. Av den detaljerade händelseredovisningen och utdragen ur husförhörslängderna och andra källor framgår vilken namnform som är aktuell vid olika tillfällen, så det är inte nödvändigt att försöka hitta just en specifik, tidstrogen namnform för databasens namnfält.

Det vanliga är att man presenterar en sammanfattande normalform av en persons namn i släktsammanställningar: dopnamn + (patronymikon och/eller tillnamn). Jag anger i databasen emellertid alla tillnamn förutom patronymikon en person nämns med under sin livstid. I synnerhet båtsmännen på 1700-talet kan ha upp till fyra olika tillnamn. Orsaken är att jag vill ha en större sökbarhet i den nedladdade databasen. Det finns visserligen släktforskarprogram som kan hantera ett stort antal namnformer i separata fält, men nackdelen med dem är att databasen blir oanvändbar i andra program som inte stöder den funktionen.

Ett exempel är bondsonen Lars Ersson som senare blir båtsman med tillnamnet Nyman och därefter med tillnamnet Sik. Jag har alltså registrerat honom som Lars i dopnamnsfältet och Eriksson Nyman Sik i tillnamns-/släktnamnsfältet, trots att han aldrig kallats med en sådan namnkombination. Av de olika händelserna som registrerats för honom framgår däremot vilket namn han nämns med vid olika tillfällen: Lars Ersson/Eriksson, Lars Nyman, och Lars Sik.

Om du hittar eller inte hittar en sökt person

■ Söker du och inte hittar en person som ska ha levt i Norrala omkring 1740–1775, så återstår flera alternativ.

* Du bör använda husförhörslängderna, antingen för att söka felande personer eller för att komplettera de uppgifter som ges i ministerialböckerna.

* Du kan använda mantalslängderna för Gävleborgs län i Härnösands landsarkiv och Riksarkivet för att kompensera frånvaron av husförhörslängder för tiden ca 1783–1815. Dessa finns nu i digitaliserad form på SVARs hemsida (abonnemang krävs).

* Övriga viktiga och kompletterande källor är kyrkoräkenskaperna (LI:1 och LI:2) för Norrala, vilka innehåller många personuppgifter och noteringar om avgifter för dop, vigslar och begravningar, och de rätt svårgenomträngliga domböckerna för Norrala tingslag.

Specialtecken och förkortningar som används i databasen

Specialtecken

■ Jag tycker att det är ett stort problem med släktforskarprogram att allt som matas in ser slutgiltigt ut. Ändå är det många gånger fråga om avvägningar och tolkningar som avgör om en person eller uppgift förs in. Jag har därför valt att grafiskt markera personnamn och ortnamn som inte är direkt belagda i källorna med särskilda tecken. Det har visat sig vara till mycket stor hjälp i arbetet med databasen.

Om en person inte uttryckligen anges vara barn till en viss person men det finns påtagliga indicier för en sådan släktskap, har jag lagt till koden [!] efter dopnamnet. På det sättet syns det direkt i släkttavlan vilka led som grundar sig på indicieresonemang. Jag återger naturligtvis i personakten vad resonemanget bygger på. För att visa att en viss namnform eller en ort inte är uttryckligen belagd för en viss händelse har jag lagt till ett plustecken efter. Exempel 1: Om Erik Andersson får en son Erik, som jag ännu inte sett omnämnd någon annanstans, registrerar jag honom som Erik Eriksson+. När jag väl kan belägga att han använder patronymikonet Eriksson och/eller annat tillnamn justerar jag namnet i personakten. I praktiken betyder det att de flesta personer med ett plustecken vid patronymikonet är personer jag ännu inte funnit omnämnda som vuxna. Exempel 2: En person anges i vigselnotisen vara från en viss socken. Jag har då registrerat honom eller henne som född i den socknen men har lagt till ett plustecken efter sockennamnet för att visa att uppgiften om födelseorten inte är direkt belagd – att vara från en ort är ju inte detsamma som att vara född där. I många födelsenotiser för utanvidsfolkets barn anges inte var i socknen föräldrarna bodde, men det kan framgå av exempelvis fadderskapsnotiser från ungefär samma tid. Också i sådana fall har jag då lagt till ett plustecken efter födelseorten.

Landskapsförkortningar

Landskapsförkortningarna är de som används i Nationalencyklopedins Sverige-atlas:

BLE = Blekinge

BOH = Bohuslän

DALA = Dalarna

DALS = Dalsland

GOT = Gotland

GÄS = Gästrikland

HAL = Halland

HÄL = Hälsingland

HÄR = Härjedalen

JÄM = Jämtland

LAP = Lappland

MED = Medelpad

NBO = Norrbotten

NÄR = Närke

SKÅ = Skåne

SMÅ = Småland

SÖD = Södermanland

UPP = Uppland

VÄR = Värmland

VBO = Västerbotten

VGÖ = Västergötland

VÄS = Västmanland

ÅNG = Ångermanland

ÖLA = Öland

ÖGÖ = Östergötland

Förkortningar för källor

A, B, C, E, L är bokstäver som används för att ange olika serier i kyrkoarkiven. De vanligaste jag hänvisar till i databasen är:

AI: Husförhörslängder

B: In- och utflyttningslängder

C: Födelse- och dopböcker; för äldre tid ingår ofta uppgifter om lysning/vigsel och dödsfall/begravningar i denna serie (se ovan)

Om inget sockennamn anges före ett sådant signum avses alltid en serie i Norrala kyrkoarkiv. De arkivsignum för Norrala som det hänvisas till i Familjer i Norrala avser följande kyrkböcker:

AI:1 – husförhörslängder m.m. 1747–1782 (ej komplett)

AI:2 – husförhörslängd 1816–1821

AI:3 – husförhörslängd 1822–1827

AI:4 – husförhörslängd 1828–1834

AI:5 – husförhörslängd 1835–1840

AI:6 – husförhörslängd 1841–1851 (–1848)

AI:7 – husförhörslängd 1852–1865

AI:8 – husförhörslängd 1866–1874

AI:9 – husförhörslängd 1874–1879

AI:10 – husförhörslängd 1880–1884

AI:11 – husförhörslängd 1885-1889

AI:12 – husförhörslängd 1890–1899

B:1 – in- och utflyttningslängd 1804–1840

C:1 – ministerialbok 1674–1708

C:2 – ministerialbok 1708–1740 (–1742)

C:3 – ministerialbok 1740–1777

C:4 – ministerialbok 1775–1822

C:5 – ministerialbok 1823–1862

C:7 – födelsebok 1863–1876

E:1 – vigselbok 1863–1876

E:2 – vigselbok 1877–1894

F:1 – dödbok 1877–1894

LI:1 – kyrkoräkenskaper 1643–1801 (med luckor)

LI:2 – kyrkoräkenskaper 1727–1801

Arkivförkortningar

Vanliga arkivförkortningar är:

HLA = Härnösands landsarkiv

KA = Kammararkivet, nu ingående i Riksarkivet, Stockholm

KB = Kungliga Biblioteket, Stockholm

KrA = Krigsarkivet, Stockholm

RA = Riksarkivet, Stockholm

SHA = Svea hovrätts arkiv, Advokatfiskalen, Riksarkivet, Stockholm.

Meddela kompletteringar och rättelser

■ Denna databas är ett enmansarbete som innehåller många tusen händelser, datum och namn. Det är också en dynamisk databas, med ett stort antal lösa trådändar att nysta upp. Det är därför ofrånkomligt att där finns fel. Jag började arbetet med att använda gamla rullfilmer med mikrofilmade kyrkböcker och en Videolog, med varierande skärpa.

När de första digitaliserade volymerna började göras tillgängliga övergick jag till Genlines lite gryniga, svartvita bilder, med viss tandagnisslan över den stundom dåliga upplösningen.

Jag har använt SVAR:s digitaliserade kyrkböcker, vilka visserligen också är svartvita men på plussidan erbjuds en avsevärt högre kvalitet och skärpa.

Bäst i klassen är förstås Arkiv Digital med sina färgfoton av kyrkböckerna, men så länge de inte inbegriper kyrkoräkenskaperna är de inte tillräckliga för mina syften.

Allt det här innebär förstås att besvärliga datum och svårbegripliga texter på fläckiga sidor, vilka jag hade svårt att tyda ordentligt när jag läste dem på rullfilm eller på Genline, mycket väl kan vara tydbara nu när skarpare bilder finns tillgängliga.

Så hittar du sådana malörer, andra fel eller har kompletterande uppgifter skulle jag bli mycket glad och tacksam om du ville meddela detta i diskussionen Landskap > Hälsingland > Socknar > Norrala på Anbytarforum http://forum.genealogi.se.

Av hälsoskäl kommer jag antagligen inte ha möjlighet att engagera mig i diskussionen där, men jag följer förstås inläggen regelbundet. Jag kan också nås på e-postadressen houtos[snabel-a]yahoo[punkt]com, eller per telefon (jag bor i Sollentuna och finns i telefonkatalogen).

Hur du får använda uppgifterna

■ Det har tagit lång tid att identifiera källorna, värdera uppgifterna och ställa samman materialet. Många av identifieringarna har enbart varit möjliga utifrån en bred och samtidigt djup detaljkännedom om befolkningen i socknen. Det har krävt specialkompetens av olika slag, där läsningen av den bitvis mycket svårbemästrade handstilen är en av de enklare. Det har dessutom kostat mig mycket i reda pengar i arkivbesök, papperskopior, mikrokortslån och boklån. Sammanställningarna omfattas av lagen om upphovsrätt. Du får emellertid fritt förfoga över uppgifterna för personligt, icke-kommersiellt bruk, under förutsättning att du tydligt anger varifrån du hämtat dem. Det finns emellertid ett absolut undantag: du får inte i din tur publicera sammanställningarna i eller skicka in delar av dessa till icke-kvalitetssäkrade Internetdatabaser som FamilySearch och DISBYT. Det ber jag dig respektera.

Norrala i olika historiska indelningar

■ Följande uppgifter om de kamerala, juridiska, kyrkliga och militära indelningar i vilka Norrala ingått finns i Riksarkivets topografiska översikt i databasen NAD www.nad.ra.se

Kyrklig indelning: Uppsala ärkestift

Fögderi: till 1917 Södra Hälsingland

Länsmansdistrikt: Norrala

Län: till 1762 Västernorrland; från 1762 Gävleborg

Tingslag: till 1876 Norrala; 1877-1906 Södra Hälsinglands östra; 1907-1947 Ala; 1948-1970 Sydöstra Hälsinglands domsaga

Domsaga: till 1770 Hälsingland; 1771-1906 Hälsinglands södra; 1907-1970 Sydöstra Hälsinglands; 1971- Sydöstra Hälsinglands tingsrätts; 1972- Bollnäs tingsrätts

Kommun: 1863-1970 Norrala; från 1971 Söderhamn

Militär indelning: 1:a Norrlands 1:a Kompani; Extra Båtsmans-Roteringen

Ladda ner databasen som gedcom-fil!

■ Förutom webbersionen här på RÖTTER finns alltså Familjer i Norrala tillgänglig som fil i det internationella formatet för släktforskarprogram: gedcom (teckenuppsättning ANSEL). Högerklicka här för att ladda ner den komprimerade filen. Packa sedan upp den och importera filen till ditt släktforskarprogram.

Jag har skapat databasen i programmet MinSläkt. Programmet är i stort helt gedcom-kompatibelt, det är lättarbetat och dessutom billigt. Vid import av databasen i äldre svenska program som Disgen är det möjligt att information försvinner vid importen eller läggs på fel ställe i personakten, eftersom sådana program inte alltid är helt gedcom-kompatibla. Särskilt gäller det programmet Holger, där i stort sett samtliga av de 26.500 noteringarna i databasen verkar försvinna vid importen; åtminstone blev det resultatet vid ett test av Holger version 8 för ett par år sedan. Använder du ett annat släktforskarprogram kan du för säkerhets skull pröva att använda en oregistrerad kopia av Min Släkt för att jämföra resultatet av en import från gedcom-filen. Du kan ladda ned en provversion av Min Släkt gratis från nätet: www.dannbergsdata.se. Även utan en licensnyckel kan du använda de flesta funktionerna i programmet. Du får då emellanåt upp en påminnelse om att kopian är oregistrerad.

Smedsläkter

Lista över kända smedsläktnamn

 

Detta är en förteckning över efternamn (släktnamn) som använts av smedsläkter i Sverige i äldre tider. Listan redovisar 1.732 namn och är sammanställd av Föreningen för Smedsläktsforskning (FFS).

I vissa fall känner vi bara till en bärare av namnet, och då det är osäkert om det handlar om en släkt. De nummer står i kolumnen "Medlemsnr" hänvisar till medlemsnumret i FFS. Står det ett "Ja" i kolumnen "Finns andra som forskar" betyder det att vi känner vi till någon icke-medlem som forskar i släkten. Hör av dig till Ulf Berggren, för att få reda på vem ett medlemsnummer eller annan forskare är.

Här tas normalt inte vallonnamn upp, utan för dem hänvisar vi till de över 400 namn som står uppräknade i del 2 av Kjell Lindbloms "Vallonsläkter under 1600-talet". När vallonnamn ändå tagits med här brukar det vara för att namnet även tycks förekomma bland icke-valloner.

Detta är fjärde upplagan av listan. Första upplagan (1996) innehöll 576 namn, den andra (1997) 766, den tredje (1998) 1.080 och denna 1.732, alltså över 650 nya jämfört med tredje upplagan.

 

Laddar...
Namn Medlemsnr Finns andra som forskar
A(h)lberg
A(h)lström Ja
Abborre
Ackerman 85
Adam 96 Ja
Ahl
Ahlgren
Ahlqvist
Ald(e)rin 4 Ja
Alerot
Almgren
Alstergren
Alstrin
Altin
Amberg
Amiral
Amström
Angermund 246 Ja
Ankarberg 112 Ja
Anker
Appelqvist 107 Ja
Arbolin
Arenberg
Arusell 11
Ask
Askelöf
Askengren
Asker
Askerberg
Askerbom
Askerlund
Askerman
Askerqvist
Asklind
Askling
Asklund
Asp 13, 213 Ja
Asp(e)ling Ja
Aspelund
Aspengren
Asplind
Asplund 11 Ja
Asplöf
Aspman
Axberg
Axling
Axlund Ja
Backberg 11
Backman 47 Ja
Backström 195
Bad
Bagge
Baggman
Baggström Ja
Baij Ja
Bak
Ballur
Bank
Barath
Bark 5 Ja
Barnvall
Bartell
Bashammar?
Bast
Bastroth
Becker 4
Becklin
Becklund
Beckman 5, 190 Ja
Beckström
Begges
Beij
Bellström
Bengtzelius
Berg 25, 106, 278 Ja
Berg(s)karl
Bergbom Bergdahl
Bergendahl
Berger
Bergfrag
Berggren 51, 83
Bergholtz Ja
Bergius
Berglind
Bergling
Berglund
Berglöf
Bergman 17, 33, 190 Ja
Bergmark
Bergqvist
Bergsten Ja
Bergström 11, 126, 190 Ja
Bernström 32 Ja
Beverdt
Bihl
Bihre
Bill
Billfors
Billing
Birath 162 Ja
Bjelke
Bjugg
Bjur
Bjurberg
Bjurholm
Bjurlund
Bjurstedt
Bjurström 190
Björk 146 Ja
Björkberg Ja
Björklund 39, 190
Björkman 190 Ja
Björkquist
Björlin
Björn 5, 25, 190 Ja
Björnberg
Björndahl
Björnqvist
Björnstrand
Björnström
Black
Blackberg
Blanck
Blecker Ja
Block
Blom Ja
Blomberg
Blomgren
Blomqvist 134, 197, 280
Blomström Ja
Bläck
Bläckberg Ja
BlŒsid
Boberg 247
Bock 31 Ja
Boerk Ja
Bog
Bogren
Boholm
Boija Ja
Boll
Bollström
Boman 190 Ja
Bonde 190
Boquist
Bor(c)k
Bore
Borg
Borgbom
Borgman
Borgstedt
Borgstrand 200
Borgström Ja
Bormark
Borr?
Bortan
Boström 11, 33 Ja
Box
Brahus
Bran(d)t
Brand
Brander
Brandström
Brandtberg
Bras/e
Brask
Bratt
Brattlund
Brattström
Bredenberg
Brenning
Brevitz Ja
Brink
Broberg Ja
Brock
Brodin
Brogren
Broman
Broms 126, 190, 208 Ja
Broquist
Brostedt
Broström 190 Ja
Brudsven
Brun 33, 45, 190
Bruncke
Brunsell
Bruse 1, 31, 273
Brusk Ja
BruŽn
Bråte Ja
Bröms 190 Ja
BrŒnberg
BrŒtberg
BrŠmberg
BrŠnskog
Buberg
Buke
Buller
Bultare
Bur(c)k
Bure 49
Busch
Buschius
Buse
Buske
Bute
Byrel
Byström 11
Bäck
Bäckert
Bäckius
Bäcklund 293
Bäckman 1
Bäckström 287 Ja
Bärman
Båhr
Bånge
Båsenberg
Börling
Börs
Böök
Böös 11
BŠrnvall
BŠse
BŸssoph
C(h)orell 293
Cane Ja
Canon
Carlberg 97, 190 Ja
Carlbom
Carlström 190
Casimir Ja
Cederqvist Ja
Chörberg
Cirkner
Clauts
Cloth(Klot)
Colling 55
Cornelius
Creen
Cron
Cumbla
Da(h)lberg
Da(h)lman
Da(h)lqvist
Da(h)lström 39, 190 Ja
Dackt
Dahl
Dahlbo
Dahlbom
Dahlgren 39 Ja
Dalin
Dam
Damberg
Damström
Dan
Danckhof
Dansare
DavnŠs?
Deberg
Decker(t) Ja
Demitz
Diehl
Dimberg 243
Djupström
Doija
Drake
Drossman
Du(f)va 246 Ja
Dubb
Dubblare
Dublett
Dulius?
Dunder 1, 11 Ja
Dunderberg 11
Dunkfelt
Dur(c)kfeldt
Duse
Dybeck
Dyring 55
Dyrk
Dåckerberg
E(e)k
Eckerman
Eckerström Ja
Eckman
Eckorn
Edberg
Edelin
Edgren Ja
Edin
Edman
Edström
Een
Eiskhoff
Ek(en)blad
Ekberg
Ekblad
Ekeberg
Ekeblad
Ekebom 190 Ja
Ekedahl
Ekegren
Ekelund
Ekengren Ja
Ekerberg
Ekeroth Ja
Ekholm
Ekling
Eklund
Ekman 144, 190, 192 Ja
Ekström 12, 14, 21, 190
Ekwall 107
Eld
Eldström
Elfenben
Elfström
ElfsŠter
Elg 95 Ja
Elglund
Elgsten
Elgström
Ellström 183 Ja
Elm
Enberg
Enbom
Engelholm Ja
Enggren
Engholm
Engman
Engqvist Ja
Engström
Engwall
Erling 39
Esping
Etter
Evert
Exling
Fabrikander
Faegelin
Fagberg
Fagent 1
Fagerberg
Fagerman
Fagersköld
Fagerström 11, 190 Ja
Fagrell
FahlbŠck
Fahlkrantz
Falberg
Falk 21, 190 Ja
Fallberg
Falleij 5, 190 Ja
Fallgren
Fallström
Falsten
Faltin
Fast
Fax
Ferm
Ferna 1
Fernberg
Fernelius
Fernqvist
Fernström 32
Fexer
Fihl
Finn
Finne
Finnman
Finnqvist
Finnström 25
Finsberg
Fisk 1 Ja
Fjellman
Fjällström
Flemström 190, 246 Ja
Flink 190
Flinkberg 205
Flint
Flo(d)man
Floberg
Flodin
Flodström Ja
Florin 4
Fluga
Flyberg
Flykting
Fnysk
Fogel
Fogelberg
Fogelqvist
Folke
Fonk
Formgren 197
Fors(s)ell Ja
Fors
Forsberg 11, 39, 47, 81, 118, 190, 247 Ja
Forsbom 213
Forsdal
Forsgren 39
Forsling 11
Forslund 288
Forsman 190
Forsmark Ja
Forssten
Forsström 11 Ja
Foss 205
Fransos
FransŽn
Frantz
Franzen
Franzwei Ja
FredbŠck
Fredman
Friberg
Frimodig
Frisk 190
Friskopp
From
Frost
Frygg
Frykholm
Fryklind
Frö(d)berg
Fröbäck 11
Frödell
Frödin
Fröling Ja
Fröman
Fröström
Fulfisk Ja
Fun(c)ke 145, 190
Furulund
Fyr
Fyrpi(h)l
Fägersten Ja
Fägglin
Fälling
Färman
Förberg Ja
Gadd 177, 190 Ja
Gaffel
Galon Ja
Gammel
Garberg 11
Gebelhoff
Geijer
Gellmund 39 Ja
General
Gerich Ja
Gerling
Germund
Gertz
Geschwind Ja
Gestalt/nt
Geting
Gevert 1, 4, 5, 36, 56, 63, 68, 190, 212, 242 Ja
Gillberg
Gillerström
Gillsten
Gillström
Gimberg
Glansberg Ja
Gobohm
Godberg
Golmodin Ja
Gottsman
Gra(h)n Ja
Graff
Gramander
Granberg Ja
Granbom
Grandelius Ja
Granlund
Granqvist
Grek
Grell 31, 113, 152, 190 Ja
Gren 11
Grifberg 161
Grip Ja
Gris
Gro(o)p Ja
Grodd
Gropp 46, 190, 208 Ja
Groth 20, 190, 212 Ja
Grubb
Grufman Ja
Grunditz Ja
Grundström 148
Grusell 11
Gryt
Grytzelius
Gråberg 95
Gråbo
Grön
Grönberg 39
Gröndal
Gröndell
Grönskog 1
GrŒdag
Guardis
Guddi
Gul(l)berg
Gumse
Gun(n)ström
Gunnar
Guström
Gutke 197
Gyllen
Gyllenmörk
Gyllenmört
Gällström Ja
Gäsjö Ja
Görlin
Görling
Götberg 132, 190, 193 Ja
Hag
Hagberg
Hage
Hagelin
Hagman
Hagström
Hake
Hall
Hallberg 190
Haller
Hallgren
Hallin
Halling
Hallman Ja
Hallström
Ham(n)berg
Ham(n)qvist
Ham
Hammar 114
Hammarberg Hammarbäck 91 70, 140 Ja
Hammare
Hammargren 50
Hammarin
Hammarklang
Hammarman Ja
Hammarquist Hammarstedt Ja
Hammarsten Ja
Hammarström 2, 11, 49 Ja
Hand?
Hane 2, 4, 49, 88, 190, 212 Ja
Hanell 88
Hare
Hargström
Harnell
Harnström
Harström
Hassel
Hasselgren
Hasselström Ja
Haunkolz Ja
Hed
Hedberg 11
Hedbom
Hedborn
Hedgren
Hedin
Hedling 87
Hedlund
Hedman Ja
Hedström Ja
Helgstedt
Helgsten
Hellander
Hellberg 55
Helleberg
Hellerstedt
Hellgren 190 Ja
Hellman
Hellmark 202 Ja
Hellqvist
Hellsing Ja
Hellstedt
Hellstrand
Hellström
Hellsvik
Hempel
Hendeler
Hentzel
Herbtz
Hermansson
Herrman
Hers
Hersing
Heter 162
Hieronimies 190
Hillborg Ja
Hiller 11, 189
Hillman? 247
Hilphert (HŸlphers) 91, 176 Ja
Hiort
Hising
Hjelte
Hjernberg
Hjerpe 4, 25, 212, 223 Ja
Hjertqvist Ja
Hjorthorn
Hjulström 224
Ho(f)vin
Hocken
Hoffer
Hoffman 11
Hoffstedt
Hofgren
Hofström Ja
Hollsten 4, 49
Hollström 74
Holm 11, 140, 190, 197 Ja
Holmberg 142, 190, 246 Ja
Holmgren 190 Ja
Holmqvist
Holmsten Ja
Holmström 190
Holmvad
Holst 32, 190, 239 Ja
Holtz
Honk
Hoppe
Hoppman
Horn
Houlder
Hufvalt
Hugeström
Huggare 112
Hugo
Hult 118, 190 Ja
Hultberg
Hulten
Hultgren
Hulting
Hultman
Hultsten
Hultström
Humla 108, 190
Hurra
Hurtig Ja
Husbom Ja
Husell Ja
Huss
Hutt
Hvalström
Hvass 33
Hwiit (Witt) Ja
Hylin
Hysing
Häger
Hägerström 49, 190 Ja
Häll
Hällbohm
Hällman
Hällström
Härling
Härman
Håhl
Håll
Hård Ja
Hö(ö)k 47, 68, 176
Hög
Högberg
Högbom
Högdal
Högfelt
Högman
Högqvist
Högstedt
Högström
Höjer
Hörgren
Hörling
Hörn
Hövert
HŒberg
HŒfström
HŠgerwinge
HŠttström
HŸlphers (Hilphert) 91, 176 Ja
Ifver
Igel
Igelström
Ingström Ja
Jagare 190 Ja
Jagerman
Janse
Jerlander
Jerlin
Jerlström
Jern
Jernander
Jernberg 11, 33, 47 Ja
Jernkrok Ja
Jernkrona
Jernrund
Jernstedt 34
Jernström Ja
Johlman
Josias
Junge
Jut(h)e
Jutterström
Jäderholm 133
Jäderqvist
Jäderström
Jäger
JŠder
Kabbe 39
Kafve
Kagg 283
Kalin
Kall
Kallberg Ja
Kanin
Kans
Kant?
Karberg
Karkas
Karlman
Karlqvist
Karlström
KarlŽn
Karp
Kart(h)
Kastvad
Katt
Keiser
Kempe 190
Kernström
Ki(h)lberg 190
Ki(h)lström 2
Kidman
Kiegelbyt
Kiettschier
Kihl
Kihlman 197
Kilander
Kilsten
Kindberg
Kindblad
Kindbom Ja
Kjellberg
Kjellblad
Kjellgren Ja
Kjellin
Kjellman 34, 39, 197
Kjerling
Kjernqvist
Kjernström
Kjällström Ja
Klang
Klarström
Klein
Kleinstybel
Klenfält
Klenstad?
Klera Ja
Kling 11 Ja
Klinga
Klinglöf
Klogubbe
Klot(Cloth)
Knabbe
Knap(p) Ja
Knaster
Knip 190
Knut
Knutström
Ko(h)lström
Kock Ja
Kohl
Kollfeldt
Kolmodin
Kolswa 11
Konnsbern
Kopparbuss 39
Kopparnäsa 114
Kopperman
Korf
Korning
Korp 26, 190
Kors
Korsberg
Korssell
Kort
KortfŠlt
Kotteberg
Krabbe
Kraft
Krage=Krave(l) 118, 146 Ja
Krakfelt
Kramp 11
Krantz
Kratz
Krepling
Krok
Krokström
Kron
Kroner
Kropp 47 Ja
Kroppstedt
Kruse
Kruus
Kråka Ja
Kröger
Kugge
Kullander
Kullblad
Kullgren
Kullman
Kum(b)lin
Kum
Kumblad
Kunt Ja
Kus(h)ake
Kuse
Kusk
Kusman
Kvarnström
Kvist
Kylander
Kylberg
Källberg
Källman 197
Källström
Kärfve 25
Kärrstedt
Kästve
Kåberg 114 Ja
Köhler 23, 97, 115, 161, 190, 247 Ja
Körning
Körtling
KŒlberg
KŠhld
KŠllgren
KŠrnström
Laban
Laeben 11
Lager
Lagerström
Lagg
Lagrell
Lahn
Lake 25
Lalander 74
Lallare
Lamberg
Lan(d)berg
Lan(d)gren Ja
Lan(d)ström
Lan(n)gren
Lander
Landin
Lane?
Lang 190, 219 Ja
Lasch
Lax
Leberg 161
Leckström 247
Lefverström
Lek(e)berg Ja
Lek
Lekman 2
Lekström
Lenberg
Lennström
Let(t)enström Ja
Leuf
Leufgren
Levert
Levin
Li(e)dström Ja
Lickfett
Lickstedt
Lidbeck
Lidberg
Lidman
Lilja Ja
Lilje(n)ström
Liljeberg
Liljebjörn
Liljeholm 134
Liljman
Lillberg
Lillgosse
Lillman
Limström
Lin(d)berg 11, 190 Ja
Lin(d)bom
Lind 118, 162, 190
Lindau
Lindauer Ja
Lindblad
Lindblom
Lindelöf
Linderholm
Lindfors
Lindgren 197
Lindholm
Lindman Ja
Lindqvist 190 Ja
Lindroth
Lindskog
Lindstedt
Lindsten
Lindström 11, 25 Ja
Lindvall 68
Liström
Liten
Litzing 190 Ja
Livenblad
Livnet?
Ljuberg
Ljung
Ljungberg
Ljungblom
Ljunggren
Ljungström
Lo(h)man
Loberg
Loff
Lom(m)e(l)l
Lonnert
Lonström
Lontz
Lorentz
Love 261 Ja
Lovenberg 11
Lovitz
Lund
Lunda(h)l Ja
Lundberg 161, 288
Lundblad
Lundell
Lundgren 115, 190 Ja
Lundholm
Lundin
Lundqvist Ja
Lundstedt
Lundström Ja
Lungström 25, 31, 162
Lunkentuss
Lustig 190
Lut(h)
Lut(h)man 4, 117
Luther
Lybeck 98
Lyring
LyrŽn
Länchman
Lärka
Lätting
Lång 55 Ja
Långström
Lö(f)venberg
Löf 118, 261
Löfberg Ja
Löfblad
Löfgren 11 Ja
Löfman
Löfqvist
Löfström
Löfwen
Lögdahl
Lögdberg 211, 246
Lögdström 6, 246 Ja
Löke
Lön(n)berg
Lönbom
Löngren
Lönroth
Löt(h)gren
Löt(h)man Ja
Lövendal
LŠckström
Mackei Ja
Magnell
Mago
Malan
Malin
Malkerbe
Malm
Malmberg
Malmlöf Ja
Malmqvist
Mankey
Mareus
MarmŽn
Maxe 4 Ja
Mederling
Medlin
Meijer
Meisman
Meiss
Mel(c)ker
Mel(l)in Ja
Melander
Melck
Mellberg 12 Ja
Mellring
Meltzer
Menlös
Merkel 49, 230 Ja
Methfesell
Mi(c)klander
Michklau
Milde
Millberg
Millerus
Milling
Mo
Moberg
Modig 190
Mogren
Molander
Molin
Moll
Morat
Mose
Mossberg Ja
Mosten
Moström
Mu(h)r
Munkhammar
Myckelberg 11
Myrman
Mysk
Mähler 205 Ja
Människa Ja
Mässing 85
Mö(j)berg
Möller 209, 219 Ja
Mörberg
Mörk Ja
Mört
MŒrd
MŒsberg
Najström
Nannenfeldt
Nars
Nederberg
Nettenström
Nopp
Norberg
Nord Ja
Nordahl 58
Nordberg
Norder
Nordgren 11
Nordqvist
Nordström
Noreus
Norgren
Norin
Noring
Norling 11
Norman 114, 190, 193
Norrman
Norrström 210
Norstedt
Norström 11, 106, 190
NorŽn
Nyberg 190 Ja
Nydell
Nygren
Nylander
Nyman Ja
Nyqvist 56 Ja
Nyström 11
Nyttig
Näbb
Nöös
NŠckman
NŠsvis
OdŽn
Olin
Oljeqvist Ja
Opp
Oppman
Orgelman
Orling
Orre
Osbeck
Osgren
Otteling
Otter
Oxe 39 Ja
Packman?
Palm 6, 143, 280, 284 Ja
Palmberg
Palmgren
Palmlöf
Palmqvist 190, 247
Pamp
Paradell
Parat 31, 146
Pask 150 Ja
Phlou
Pi(c)k 85
Pi(h)l
Pi(h)lblad 293 Ja
Pi(h)lström 190 Ja
Pil(l)gren
Piper
Piscator 204
Pistol
Pock
Pohna
Polla(c)k
Pomp Ja
Pook
Popp
Porat
Porre
Portman
Preuss
Price
Prytz
Pust
Pyk Ja
Pysslare Ja
Pärlström
Påhlhammar
PŒlman
PŠrman
Qvarfordt 60, 66, 136, 161, 190 Ja
Qvarnström 39 Ja
Qvarsell Ja
Qveberg
Qvist
Ra(h)m
Rabo
Rak
Ramberg
Ramqvist
Ramstedt Ja
Ramsten Ja
Ramström
Rankberg
Ranström
Rapp(e)
Rase
Rask
Rau 49
Re(i)nhol(d)t
Regnström
Reinhertz
Reisman Ja
Rell Ja
Remström
Renberg 55 Ja
Renfors
Rengman Ja
Renhorn
Rennare
Ribb
Riddarström
Ring
Ringberg
Ringel(l)
Ringstedt
Risholm
Rising 190
Ro(o)s
Rock
Rodin
Rolig
Roman Ja
Ronge
Rosenberg
Rosenblad
Rosenda(h)l
Rosenqvist
Roström
Rot(h)
Rova
Roxström 5, 161, 190, 215 Ja
Ruckman Ja
Ruda?
Rudberg
Runbeck
Runberg
Rundberg
Rundblad Ja
Rundqvist
Rungren
Runman
Runn
Runqvist 11
Rusberg
Rusin
Ruth
Ruus
Ruut(h) Ja
Ryberg
Rydstrand Ja
RydŽn
Ryker
Rylander
Ryman 190
Ryrfeldt
Rytter
Räv
Råbock
Råd(h)
Rånge Ja
Rön(n)ing
Rös
Röök
RŒberg
RŒgström
RŠfman
RŠfström
RŠmsberg
RŠmström
RŠmzelius
Sager
Sahlin
Sallander
Salm
Salving
Samzelius
Sandberg 151 Ja
Sandin
Sandman
Sandström 190 Ja
Sants
Sars
Sarve
Schager
Schagerberg 31, 65
Schenström
Scherling
Scherp Ja
Schiaf
Schinclair/Schinkler
Schiäl
Schröder 25
Schult(z) 5 Ja
Schultzberg
Schyholm?
Schönning
Sederberg
Sedig
Sefström
Segel
Segelberg
Seger Ja
Segerberg
Segerholm
Segerström
Selander
Sellström Ja
Setterström
Sidenström
Sidner
Sifris
Sik
Silja 76 Ja
Siljeholm 11
Siljeström 39
Sillberg 21, 146
Sillström
Simmergren
Sinnerström 280
SiŠfström
Sjöberg 190 Ja
Sjödahl 199
Sjögren
Sjölund
Sjöman
Sjöqvist
Skager
Skagerberg 31
Skagergren
Skagerlin
Skagerström 158
Skarp 190
Skefman
Skeppstedt 35, 118
Skeppström Ja
Skilling
Skiäfberg
Skiött
Skjutare
Skog Ja
Skogberg Ja
Skoglund
Skogman
Skogsberg Ja
Skonberg
Skotte
Skrufberg
Skräk Ja
Skuggberg
Skullström 112
Skyllberg 1, 47 Ja
Skåning
Sköld
Skönberg 56 Ja
SkŠrberg
SkŠring
Slipare
Slokström
Slättengren 83
SlŒngberg
Smale
Smedberg
Smitt
Smålänning
Snarberg
Snopp 195
Solberg 177
Solenberg
Sontag
Sorske
Spanko
Sparre
Speet/Spett Ja
Spennare 1, 11 Ja
Spets 213
Spett/Speet Ja
Spik 190
Spikman
Spjut
Springare
Spång
Spångberg 67, 190 Ja
Spårenberg
Staberg
Stadigbror 11
Staf
Stahlberg
Stake 31, 33, 81, 177, 204 Ja
Stakenberg
Stamp
Stare
Stark 247 Ja
Starnberg Ja
Ste(e)n Ja
Sten
Stenberg
Stenbom
Stenhuggare 112
Stenqvist 247
Stenström 14 Ja
Stiern
Stille Ja
Stjernberg
Stjernborg
Stjernkopp 1
Stjernlöf
Sto(h)r
Stocke
Stockhaus 33, 46, 64, 142, 190, 242 Ja
Stockman
Stolpe 11 Ja
Stolpenström
Stork
Strand
Strandberg
Strandell
Straussetzky Ja
Strengberg Ja
Strid
Stridsberg Ja
Strinnberg Ja
Stritt
Struts
Stråben 75
Stråkedahl
Stråt 75
Ströberg Ja
Ström 190
Strömberg 5, 115, 148, 190 Ja
Strömbäck
Strömgren
Stubb 39
Sture
Styrgren
Styvert
Stå(h)l
Ståhle Ja
Stålberg 11
Stålbom Ja
Stålbrännare 11
Stålhammar 246 Ja
Stålhandske 118 Ja
Stålnacke 74, 247, 293 Ja
Stålnäbb
Stöm(n)berg
StŒlbok
StŒlring
StŒng
Sund
Sundberg 11, 39 Ja
Sundblad
Sundell 11
Sundfors 11
Sundgren 11
Sundin 11
Sundling 39
Sundman 11
Sundmark 11
Sundqvist
Sundstedt 11
Sundsten 11
Sundström 11, 190
Suness
SunnanvŠder
Svalberg
Svan 190
Svanberg Ja
Svandun
Svanström
Svart 11, 21 Ja
Svartenström
Svartz
Sveder
Sverkström
SvŠrd
Swala
Swartling 5, 17, 66, 88, 142, 190 Ja
Swartström
Sy(h)l
Syskak?
Säf Ja
Sällström
Sättling
Söder
Söderbeck
Söderberg 161, 190
Södergren
Söderholm
Söderling
Söderlund 39, 47
Söderman
Södermark
Söderqvist Ja
Söderstedt
Söderström 39, 190 Ja
Sörling 65 Ja
Sörqvist
Sörström 21
SŒll
SŠberg
SŠfström
SŠtterberg
SŠtterström
Taberman 190 Ja
Tagelin
Tallberg Ja
Tallert
Tallrot(h)
Tamelin Ja
Taubert
Tengvall
Termlin
Thell
Therneborg
Thon
Thor
Thunman 47
Tidblad
Tiderman 5, 190, 243 Ja
Tifwerström
Tim
Tinglöf 242
Tisell
Tjäder 276 Ja
Tjärnström
TjŠllholm
Tol(l)in
Tolf 47, 190, 247 Ja
Toll 190 Ja
Tollgren
Tomlich
Tomte
Tornberg Ja
Tornerus
Torsk
Torvard
Tost
Tostlund Ja
Trana Ja
Tranberg 134
Trask
Treyner
Trumbell
Trummare
Trygg
Trång 11
Tumult
Tunberg
Tunström
Tupp
Ture
Turing
Tvärbalk 114
Tyberg
TydŽn
Tylin
Tyrberg Ja
Tysk 246 Ja
Tysklind 11
Tyssling Ja
Tystedt
Tärna
Tångring 212 Ja
Törnbom
Törnqvist
TŠgtström
Uddström 195
Uggla
Uggren
Uhr
Uhrbo
Uhrström
Ulfberg
Ullman
Ullström 195
Unge
Unger
Ungerecht
Ungertz
Upperström
Uppman
Uppström 31, 118, 146 Ja
Uppvall
Urbo
Urbom
Utter 11 Ja
Utterberg
Uv
Varnberg
Vattenström 232
Venack
Vengstedt
Vickgren
Vieweg 106 Ja
Viker
Viklund
Vinbo
Vinterros
Visting 190
Vorenholtz
Västgöte
VŒgberg
Wa(h)lberg 47, 158, 190
Wa(h)lbom
Wa(h)lström 25, 189, 190
Wackelin
Waddelius
Wahl
Wahlqvist Ja
Wahlstedt
Wahlund
Wahrberg
Walent
Wall
Wallbeck
Wallberg 288
Wallentin 51
Wallin 190
Wallman
Wallström
Walmo
Want
Warg 2 Ja
Warlund
Warme 50
Warnström
Warström
Wasbohm
Wass
Wassberg
Wassman
Wattman Ja
Wedberg 23
Wedelin
Wedholm Ja
Weinerling
Welander
Welling
Wener
Wennberg
Wenne
Wennerberg
Wennerqvist
Wennersten Ja
Wennerström Ja
Werenholtz
Werlin(g) Ja
Werme 6 Ja
Werner 219
Werre
Weselius
Wessman Ja
West
Westberg
Wester Ja
Westerberg 11, 190 Ja
Westerfors
Westerlund
Westfors
Westling
Westlund
Westman
Westring Ja
Wetterbrandt Ja
Wettergren
Wetterstedt
Wetterström 55
Wi(c)kman 11
Wiberg
Widde
Wide
Widegren
Widelöf
Widholm
Widing
Widman
Widström
Wifors
Wigren
Wihre 11
Wikberg
Wikert
Wiklander
Wikström Ja
Wilker
Willbagge
Willbas
Willeriskin
Willing Ja
Willman
Wiman
Wimmerstrand
Wind
Winge 11, 114
Winlund
Winlöf
Winqvist
Winroth
Winström 112
Winterblad
Winterqvist 287
Wintgerecht
Wirsich
Wirström
Wisberg
Wistrand
Wiström
Witt (Hwiit) Ja
Witte Ja
Wittenström
Wittington
Wred
Wredberg
Wret
Wäsman
Wångberg 247
Wård 197 Ja
WŒgström
WŒlander
WŠstberg Ja
Yhlo
Zander
Zettelmeijer
Zetterberg
Zetterqvist
Zetterström
Zielfeldew
Zigler
von Holdt
von Holtz 256 Ja
Ällberg
Älle
Ärfström Ja
Å(h)lvik
Å(h)man
Å(h)s 11 Ja
Åberg 101, 248 Ja
Åbjörn
Åhlberg
Åhlenberg
Åkerberg
Åkerblom 11
Åkerman
Åkerström
Ålberg
Åller 52, 273 Ja
Ålund
Åsberg
Åsbom
Åselius
Åslund 11
Åsna
Åström 11 Ja
Ö(h)man Ja
Ö(h)qvist
Öberg 190 Ja
Ögren
Öhrberg 243
Öhrbom
Öhrman 158, 212
Ölund
Örn 68
Örnbom
Örnhane
Örnhuvud
Örnqvist
Örström
Örtlund
Östberg
Östbom
Öster
Österberg 11
Österman
Östling
Östman
Öström
Övervin

Släkt-sök

slakt-sok storHär på Släkt-sök kan du snabbt få reda på om den släkt du är intresserad av redan finns utredd och publicerad. Nedan hittar du tre register över kända släktutredningar.

Det första registret innehåller släkter som har publicerats i verk som finns på de flesta bibliotek i Sverige. Nästa länk är en förteckning över de släkter som finns publicerade i Svenska Släktkalendern och den sista länken är en förteckning över svenska smedsläkter.


Svenskt släktregister

Släkter i de viktigaste genealogiska samlingsverket. Upprättad av Per Linder.


Svenska släktkalendern

Dessa släkter finns också i Svenskt släktregister (se ovan).


Smedsläkter

Upprättad av Föreningen för smedsläktforskning. Notera att utredningar över dessa släkter vanligtvis inte finns publicerade.


Familjer i Norrala

Har du anor från Norrala i södra Hälsingland är chansen god att du i denna nätdatabas hittar åtminstone några av dina äldre släktingar.

I sin nuvarande version finns drygt 10.000 personer i databasen, med direkt eller indirekt anknytning till Norrala - från slutet av 1600-talet och framåt till åtminstone 1800-talets första decennium.

 


 

 

Svenska Släktkalendern

Register över släkterna

Svenska Släktkalendern började utkomma 1912 och syftet var att utgöra en sorts borgerlig motsvarighet till Adelskalendern. Här nedan hittar du ett register över samtliga släkter som finns publicerade i kalendern t.o.m. årgång 2000. Läs mer om Svenska Släktkalender på www.svenskaslaktkalendern.se. Svenska släktkalendern finns på alla större bibliotek.

I nedan lista hittar du de svenska släkter som blivit presenterade i Svensk Släktkalender. Numren i kolumnen "Volym" hänvisar till vilket årskalender som släkten är oresenterad i. Till exempel "Thorsell", "Leksand", "92, 95" betyder att släkten Thorsell finns i Svensk Släktkalenders volym för 1992  och 1995.

Laddar...
Namn Från plats/släkt/gren Volym
Abelin Asarum 1913, 15–16, 19, 36, 50, 63, 76
Abenius 1912, 13, 15–16, 19, 38
Abramson 1914, 18, 30, 50, 78
Adelsohn 1982
Adlerz 1913, 17, 30
Adrian 1914, 18, 30, 65
Afzelius 1912–16, 18, 27, 38, 43, 50, 76
Agrell Västergötland 1917, 30
Agrell Värmlandssl 1967, 89
Ahlberg Skånesl 1920–21, 43
Ahlberg Västergötland 1917, 30
Ahlborn 1918, 30
Ahlgren Alseda 1963, 65, 76
Ahlmann Sönderborg 1918, 36, 43, 63
Ahlmark Filipstad 1963, 74
Ahlsell 1912–14, 18, 30, 38
Ahnfelt 1974
Ahnström 1914, 18, 27
Alexanderson Gotland 1913, 14, 15–16, 19, 36, 43, 50, 78
Alfort 1995
Alfvegren Alva 1950
Alm Örebro 1927, 43
Almgren Närke 1912, 13, 15–16, 19, 36
Almquist Uppland 1912– 50, 62, 78
Almqvist Smålandssl 1912, 13, 17, 27, 36, 43, 62, 74, 84, 00
Almström Örebro 1912, 13, 14, 18, 20–21, 38, 50, 65
Almén 1912, 13, 15–16, 19, 36
Alrutz 1912–14, 18, 30
Ameln 1950
Amnéus 1915–16, 19, 38, 84
Amundson Uddevalla 1936
Améen 1912–14, 17, 27, 38, 65, 80
Andersch 1989
Anderson Blekingesl 1920–21
Andersson Mjölby 1982, 89
Andersson Tjust 1980
Andersson Karlstadssl 1913, 17
Andersson, se Quarn
Andreen Finnveden 1962, 74, 92
Annell Årsunda 1963
Annerstedt 1917, 27
Appelberg 1914, 18, 30, 76
Appellöf 1917
Appeltofft 1918, 36, 67, 92
Arbman Arboga 1914, 18, 27, 43, 78
Arborelius 1914, 18, 30
Arenander Uppland 1980
Arenander, se även Engstedt
Arfwedson 1912–16, 19, 36, 43, 50, 62, 76
Arhusiander 1912, 13, 15–16, 19, 38
Arnander se Arenander
Arnberg 1943
Arnberger 1967, 78, 95
Arnell Norrlandssl 1915–16, 27
Arosenius 1917, 27, 43
Arosin, se Martin
Arpi 1920–21, 38
Arrhenius 1913, 14, 18, 36, 50, 62, 74
Arrhén 1950
Arvedson 1913, 15–16, 19, 38, 65
Aschan 1912, 13, 15–16, 19, 38, 50, 63, 89
Aschan, se även D:son Aschan
Asker Skåne 1913, 14, 18, 30
Asker Norrlandssl 1913, 14, 18, 27, 30, 36, 65, 89
Asklund Aska 1915–16, 19, 43
Aspegrén 1938
Aspelin 1918, 30, 38, 50
Asplund Torsåker, Ångermanland 1915–16, 19, 43, 67, 84
Atmer 1962, 82
Atterbom 1918, 30
Aulin Skånesl 1927
Aurelius Östgötasl 1914, 18, 30, 38, 76
Aurell II 1980
Aurell I Västgötasl 1917, 27, 38, 80
Aurivillius 1913, 17, 27
Axell Sundsvallssl 1927
B
Baad (Baad-Heimer) 1918, 19, 20–21, 38
Bachman Uddevallasl 1920–21, 38, 50
Bager Malmösl 1914, 18, 30, 50, 89
Bagge Marstrand 1912– 14, 18, 36, 50, 80
Bagge Västergötland 1913, 14, 18, 36, 50, 84
Barclay Skottland 1967
Barkman (Carlson Barkman) 1913, 17, 27, 62
Barkman Jönköping 1930
Barthelson 1915–16, 19, 36
Baude 1982
Bauer Ystad 1965
Beckman 1912, 13, 15–16, 18, 27, 36, 62
Beckman Göteborg 1920–21, 36, 62
Beetz von Beetzen 1918
Behm Jämtlandsgrenen 1913, 14, 18, 27, 38
Beijbom 2000
Beijer (Beyer) 1917, 20–21, 38
Beijer, se även Beyer
Bellander Västmanlandssl 1919, 43
Benckert 1912– 16, 19, 38
Bendelin Östergarn 1967
Bendz skåne 1943, 63, 74
Bendz Västergötland 1963, 74
Benedicks 1912, 13, 17, 20–21, 36
Bengtson 1963
Berendt, se Boivie
Berg Askersundsl 1912, 13, 17, 27, 43
Berg Dalskog 1974
Berg Fellingsbro 1913, 15–16, 19, 43
Berg Frändefors 1989
Berg Kalmar 1912, 13, 15–16, 19, 43, 65
Berg Lund 1919, 43
Berg Misterhult 1962
Berg Kölabodasl 1915–16, 19, 43
Berg Näässl 1912, 13, 15–16, 19, 43, 63
Berg, se även Bergh
Bergelin 1918, 30, 74
Bergelin från Karlskrona 1974, 95
Bergelmer 1912, 13, 15–16, 19, 38
Bergendahl Västgötasl 1917, 30, 36
Bergendal 1936
Bergenström Ljusnarsberg 1936, 65, 82
Berger Dalslandssl 1918, 30
Berger Värmlandssl 1912–16, 27, 74
Berggren Kroksta 1917, 30, 84
Bergh Malmösl 1927, 43
Bergh Stockholmssl 1912– 14, 18, 30, 43
Bergh Ölmstadssl 1918, 30, 43
Berghmark, se Bergmark
Berglund Ockelbo 2000
Berglund Mossebergssl 1943
Berglöf Bergsjö 1912, 13, 17, 27, 43, 65
Bergman II Stockholmssl 1962
Bergman I Stockholmssl 1913, 17, 20–21
Bergman Bjersgard 1963
Bergman Höja 1917, 27, 43
Bergman Vimmerby 1915–16, 27, 43
Bergman Västergötland 1917, 20–21, 36, 62, 63, 89
Bergman och Bergman Olson Nederkalix 1913, 17, 27, 43, 50, 78
Bergman-Paul, se Bergman Nederkalix
Bergmark Berghmark, Owen-Bergmark 1936
Bergschöld 1992
Bergstedt Stora Mellösa 1927
Bergsten Bygdeå 1930
Bergstrand Lerdala 1938
Bergström Orkesta 1938
Bergström Sala 1912, 13, 14, 18, 30, 38
Bergström Skee 1978
Bergström Stockholm 1912, 13, 14, 18, 38
Bergström Söderbärke 1919
Bergström Värmland 1936
Berlin Norrlandssl 1912, 13, 14, 18, 30
Berlin Skånesl 1914, 18, 30, 76
Berling Skånegrenen 1914, 18, 30
Berndes 1912, 13, 15–16, 19, 38
Bernhardt 1912, 13, 15–16, 19, 38, 62
Bernström 1912, 13, 14, 15-16, 17, 18, 19, 20-21, 43, 62, 82, 95
Beronius Västergötland 1913, 17, 30
Berselius, se Berzelius
Bersselius, se Berzelius
Berthelson Ljusnarsberg 1962
Berwald 1917, 30, 50, 62
Berzelius (Berselius och Bersselius) 1915–16, 19
Beselin 1914, 18, 38
Beskow 1912, 13, 14, 15-16, 17, 18, 19, 27, 30, 36, 43, 50, 62, 76, 95
Betzholz, se Hector
Bexelius1913, 17, 20–21, 38, 50, 62, 74, 92
Bexell 1913, 17, 30, 63, 80
Beyer (Beijer)
Beyer, se även Beijer
Biesért 1917, 20–21
Bille 1913, 15–16, 19, 36, 43
Billman 1927
Billmanson 1913, 15–16, 19, 50
Billsten 1995
Bissmarck (Bissmark) 1913, 17, 30
Biörck, Björck Ystad 1978, 89
Bjernekull 1980, 92, 00
Bjuggren 1914, 18, 30, 50, 62
Bjurling Björnlunda 1963
Björck Göteborgssl 1917, 30, 84
Björck, se även Biörck
Björkander 1950
Björkegren Björkö 1995
Björkenheim, se Björkman Värmland
Björklund 1938
Björklund Bjursberg; Stockholmsgrenen 1913, 17, 27, 43
Björkman (Biörkman)
Björkman (Björkmanson och Hildebrand)
Björkman Gamleby 1962, 89
Björkman Marbäck 1912, 13, 17, 20–21, 27, 36, 67, 82
Björkman Tomta 1943
Björkman och Björkenheim Värmland 1919, 38, 43, 62, 74, 00
Björkmanson, se Björkman (Björkmanson och Hildebrand)
Björkquist Björksjönäs 1974
Björling 1914, 18, 30
Björnström 1912, 13, 14, 18, 27, 36
Bladin 1938
Blavier 1938
Blidberg Tjust 1965, 80
Blidberg Västergötland 1919, 36
Blix 1915–16, 19
Blom Lagunda 1980
Blom Östhammar 1962, 74, 92
Blomberg 1984
Blomquist Åker 1950
Blûm 1915–16, 19, 30, 74
Bodman 1912, 13, 15–16, 18, 30
Boheman 1912, 13, 17, 20–21, 36, 50, 62, 78
Bohnstedt 1917, 30
Boivie 1938
Boklund 1920–21
Bokström Gotland 1950
Bolander Göteborgssl 1913, 14, 18, 30
Bolin Sanda på Gotland 1920–21, 36
Bolin Småland 1918, 30
Bolinder Alfta 1913, 17, 30
Bolling Småland 1917, 30
Bolling Västergötland 1917, 30
Boman 1938
Bonnier 1912, 13, 15–16, 19, 36, 50, 62, 63, 67, 74, 76, 80
Borelius 1918, 30, 82
Borell 1943
Borg Lund 1912, 13, 15–16, 19, 43
Borg Ystadssl 1927, 43
Borgstedt 1918, 30
Borgström Trelleborg 1912– 16, 19, 38
Boström 1912, 13, 14, 15–16, 19, 20–21, 38, 50
Bosæus 1912, 13, 17, 27, 43
Bothén 1974
Boustedt 1914, 18, 30
Bowallius 1913, 17, 30
Boëthius 1912, 13, 14, 17, 19, 36, 50
Braconier 1914– 16, 27, 43
Brag Yngsta grenen 1918, 38
Brandberg 1962, 74, 84
Brandt Greifswald 1917, 30
Bratt Brattfors 1912, 13, 14, 15-16, 17, 19, 27, 36, 43, 50, 67, 78, 89
Bratt Mariestad 1918, 36
Bratt Uddevalla 1917, 30
Bredberg 1912, 13, 15–16, 27
Brehmer 1938
Bretzner 1913, 17, 27
Bring 1912– 14, 18, 30, 38, 43, 76
Brisman 1938
Broander Broa 1950
Brock, se Hansson med Prom och Brock Lilla Harriesl
Brogren Östgötagrenen 1918, 30, 80
Broman Smålandssl; äldre grenen 1913, 17, 30
Broms Vaxholm 1918, 20–21, 38, 50, 80
Broms Örebro 1912, 13, 17, 20-21, 38, 50, 65, 84
Bronell 2000
Browaldh Västerfärnebo 1963, 67
Bruce Malmö 1963, 89
Brun 1995
Brundin Österunda 1943
Brunius Varberg 1963
Brunnberg Brunna 1918, 30, 50, 63, 82
Brunnberg Trögdsl 1918, 30, 50, 65
Brunnström 1914, 18, 30, 43
Bruno 1913, 17, 27, 43, 63, 74
Brusewitz 1912, 13, 15–16, 19, 36, 50, 62, 74
Bruun 1938
Bruze 1919
Bruzelius1912, 13, 15–16, 19, 38, 50, 63, 92
Brynnel 1962, 74
Brändström 1912, 13, 14, 18, 20–21, 65, 80
Bundy 1943
Burman av Buresl 1917, 30
Bursie 1919, 67
Burén 1914, 18, 30, 43, 62
Bygdén 1912, 13, 17, 30, 38
Byström Finland 1913, 17, 30
Bäcklin 1930, 80
Bäckström Umeå 1917, 27
Bång 1919
Bååth Ystadsgrenen 1912, 13, 17, 27, 38
Bæcklund Bäckafall 1930
Bæckström Blekinge 1912, 13, 17, 20–21, 30, 38
Bæhrendtz 1980
Béve, se Boivie
Bökman Västergötland 1917, 27, 38
Böttiger 1965
Böös (Nathorst-Böös) 1919, 43
C
Calamnius, se Malmberg Norrköpingssl
Calissendorff 1950, 63, 84
Callmer 1974
Camitz 1914, 18, 30, 63
Carbonnier 1950, 63
Carell 1938
Carlander Karleby 1912, 13, 14, 18, 30, 38, 43, 84
Carlberg Börstorp 1920–21, 36, 50
Carlgren Karlskoga 1915–16, 27, 38, 50, 67
Carlman 1967
Carlquist 1962
Carlson Skänninge 1950, 84
Carlson, se Barkman (Carlson Barkman)
Carlson-Bredberg, se Bredberg
Carlsson Burseryd 1984
Carlsson Stadra- o Lervikssl 1927, 30
Carlström 1938
Carolson, se Carlson Skänninge
Casparsson 1913, 17, 20–21, 43, 76
Cassel Stora Kolaryd 1938
Cassel Yngre släkten 1912, 13, 14
Cassel Äldre släkten 1913, 14
Casselli 1938
Cavalli 1912, 13, 17, 27, 36, 63
Cavallin 1912, 13, 17, 27, 36, 76
Cederblad Sörmlandssl 1917, 30
Cederblom 1912, 13, 17, 30
Cedergren Mönsterås 1978
Cederholm, se Sederholm
Cederin 1936
Cederlund Stockholmssl 1913, 14, 15-16, 20-21, 36, 65, 78, 89
Cedermark äldsta grenen 1927, 36
Centerwall 1914, 18, 30
Cervin 1912, 13, 17, 20–21, 36, 43, 62, 65
Charleville 1943
Chrigström 1950
Christensen, se Christensson
Christenson Dalby i Skåne 1917, 20–21, 36, 63
Christensson (Christensen) 1943
Christerson, se Christierson och Christerson
Christierson och Christerson 1912, 13, 15–16, 27, 38
Clarholm 1918, 30
Clason 1913, 14, 17, 20–21, 36, 76
Claudelin Finland 1950
Claëson 1912, 13, 15–16, 27
Cleve 1936
Cnattingius 1913, 17, 30, 43, 67
Collberg Gotlandssl 1950
Collenberg 1938
Colliander 1914, 18, 30, 84
Colliander-Nelson, se Nelson
Collin Lidhult 1967
Corin 1913, 17, 20–21, 36, 67
Cornelius yngre släktgrenen 1913, 17, 27, 43, 65, 82
Cornell 1992
Cramér 1915–16, 19, 38, 50, 63, 76
Cromnow, se Kromnow
Crona 1914, 18, 38
Cronberg 1995
Cronlund 1936, 62
Cronquist 1927, 43, 65
Crælius 1920–21
Cullberg 1917, 30, 62, 89
Curman Tuna i Nykil 1913, 17, 20–21, 38, 43, 63
D:son Aschan (Danielson Aschan) 1963, 89
Daevel 1938, 65, 80
Dafgård 1980
Dahl Almesåkra, Jönköpings län 1984
Dahl Bohuslän 1915–16, 19, 36
Dahl Malmö 1938, 43
Dahl Värmland 1984
Dahlander 1914, 18, 30, 38
Dahlbeck, se Dahlbäck
Dahlbäck (Dahlbeck)
Dahlerus 1913, 15–16, 19, 36, 50, 63, 78
Dahlgren Rördalen, Värmlandsnäs 1976
Dahlgren Värmlandssl 1912– 16, 19, 38, 62
Dahllöf Dalsland 1980
Dahlman Värmland 1978
Dahlstedt Appelbo 1962, 74
Dahlström Dala sn i Västergötland 1943
Dalhammar 1978, 1992
Dalén Stenstorp 1963
Dandenell 1912, 13, 15–16, 27, 36, 62, 74
Danell Danstorp 1914– 16, 19, 36
Danielsen 1963
Danielson Aschan, se Aschan och D:son Aschan
Danielson och Danielsson Risinge 1936, 65
Danielsson Kristdala 1962, 00
Danielsson Näshult 1930
Danielsson Risinge , se Danielson och Danielsson
Degerman Degerbyn 1950
Dehio 1963
Delin Gävlegrenen 1920–21, 43
Dellwik 1913, 17, 30, 43
Delphin 1936, 38
Demitz-Helin, se Helin
Dickson 1912– 19, 27, 36, 43, 50, 62, 67, 80
Dieden 1912, 13, 14, 15–16, 19, 36, 50, 62, 74, 92
Diedrichs 1938
Dillner Dillne 1914, 18, 38
Dillner Hällne 1914, 18
Ditzinger Stockholmssl 1962, 80
Diurson 1919, 43
Djurberg I Stockholmssl 1912, 13 ,17, 27, 43, 67, 76, 89, 95
Djurberg II 1989, 95
Dorph 1927
Drangel 1912, 13, 15–16, 19, 38
Drangel Örberga 1962
Drysander, se Ekman
Dubois 1962, 74
Dufva 1917
Dufwa 1912, 13, 17, 30, 65, 82
Dunér 1914, 18
Durling 1912– 14, 17, 20–21, 27, 50, 65
Duse 1950
Dybeck 1918, 30
Dyberg Västergötland 1918, 30, 38
Dymling 1914, 18, 30, 43
Dyrssen 1912– 21, 36, 50, 62, 67, 78
Eberstein 1912, 13, 15–16, 20–21, 36, 50, 63, 76
Eckerbom 1917, 27, 43
Eckerström 1938, 50
Edelberg 1938
Edenholm Östra Ed 1950, 65
Edgren Eskilsäter 1919
Edling Upplandssl 1915–16, 27, 38, 80
Edlund Värmland 1980
Edman Visingsö 1919, 50, 62, 95
Edén Norrlandssl 1917, 18, 30
Eek, se Ek
Een 1917, 30
Egerström 1912, 13, 15–16, 19, 36, 50
Egnell Östgötasl 1918, 36, 82, 00
Ehinger 1950, 78
Ehnemark 1915-16, 19
Ehrenberg, se Ernberg
Eiserman 1914, 18, 30, 82
Ek Vissefjärda 1974
Ek och Eek Lockerud 1919, 43
Ekbaum , se Ekbom Söne
Ekbom Söne 1980
Ekdahl Tolånga 1984
Ekeberg Hällefors i Västmanland 1943
Ekecrantz 1915–16, 27
Ekedahl 1919, 43
Ekelund Gotland 1950
Ekelund Västergötland 1915–16, 27, 36, 50, 62, 74
Ekelöf Uppland 1943, 78
Ekermann 1919, 1984
Ekeroth Eksjö 1917, 27, 38
Ekesiöö 1943, 63
Eklund Näshult 1920–21, 27, 38
Ekman (Drysander) 1915–16, 27
Ekman Vännebo i Grangärde 1914, 18, 30, 78
Ekman Göteborgssl 1912– 21, 36, 43, 50, 62, 76, 00
Ekstrand Tofteryd 1963
Ekstrand Åby 1919
Ekström Husby-Lyhundra 1943
Ekström Lidköping 1930
Ekwall Smålandssl 1917, 19, 38
Elfman 1914, 18, 36
Elinder 1976, 95
Elliot 1913–16, 19, 36, 50, 63
Elmgren Lessebo 1992
Elmquist Elmhult 1914, 17, 20–21, 38
Enblom 1914, 18, 30, 38, 67
Enell Kuddby 1913, 14, 18, 30, 43, 62
Enequist Östra Eneby 1950
Eneroth 1936, 67
Eneroth Uppland 1915–16, 19, 38
Eneström 1915–16, 27, 50
Engdahl Barkeryd 1927, 50
Engstedt 1974
Engström Bondängen 1917, 1930
Engström Falun 1976
Engström Rötterum 1930
Engström Uppland 1912, 13, 15–16, 20–21, 30, 36
Engströmer 1918, 30
Engvall Viby 1963, 80
Engwall Lit 1965
Enhörning Östergötland 1913, 14, 18, 30, 36, 65
Enhörning Sörmlandssl 1913, 14, 18, 30
Erdman 1918, 30, 80
Erici 2000
Ericson Kristianstad 1918, 30, 36, 62, 80
Ericsson, Ericson Tångeråsa 1965, 80
Eriksson Malmösl 1915–16, 20–21
Erlandsson Reslöv 1927, 43
Ernberg och Ehrenberg 1912, 13, 15–16, 19, 36, 82
Essen-Möller, se Möller
Essén Torpa- eller Köpingsgrenen 1962, 76
Estelle 1982
Evers 1913, 17, 19, 38, 50, 65, 95
Ewerlöf 1912– 16, 19, 27, 36, 43, 67, 78
Ewert 1912, 13, 15–16, 20–21, 38, 50, 63, 80
Facht Livland 1950
Fagerberg Småland 1930, 36
Fagerström Stora Malm och Viroulet-Fagerström 1950
Fahlbeck Falun 1918, 30, 38, 62, 74
Fahlcrantz 1912– 14, 17, 27, 38
Fahlroth 1930
Falck 1919, 43
Falck Stockholm 1962
Falck Västervik 1919, 43
Falk Norrköping 1930
Falk Risäter 1912, 13, 15–16, 19, 38
Falk Skeda 1920–21
Falkerstedt 1995
Falkman två släkter Falkenberg 1912, 13, 15–16, 19, 36, 50, 62, 78, 00
Fallenius 1912, 13, 15-16, 19, 36, 43, 62, 89
Fant 1912, 13, 14, 17, 27, 38, 50, 62, 82
Faxe 1913, 14, 18, 20–21, 38, 50, 62, 67
Febvrel (Fevrell) 1950
Fellenius 1918, 30
Fellers 1918
Festin Hackås 1989
Feuk 1930, 84
Fevrell, se Febvrell
Feychting 1912, 13, 17, 30
Fineld 1938
Fineman 1930, 38
Fischer Hessen-Cassel 1917, 27, 43
Fischerström Hovdala 1912, 13, 15–16, 20–21, 38, 63
Fischerström Mellangrevie 1920–21, 38
Fjellman Värmlandssl 1920–21, 43
Flensburg 1912– 14, 18, 30, 43
Floderus 1912, 13, 17, 20–21, 27, 36, 50
Florman Halland 1920–21, 36, 50, 62
Flygare Södermanland 1920–21
Fogelberg 1984
Fogelmarck 1920–21, 43, 89
Fogelquist 1938
Folcker Stockholmssl 1915–16, 27
Follin 1914, 18, 30, 50, 84
Fornell Fornåsa 1918, 38, 82
Forselius Arboga 1919
Forsell Järvsö 1919, 36, 43, 67
Forsell Västgötasl 1913, 15–16, 19, 43
Forsgrén Stockholmssl 1936
Forsling 1965
Forssbeck 1920–21
Forssell Forshem; Karlstadsgrenen 1930
Forsslund Munkfors 1918, 30
Forssman Skånsk sl 1918, 38
Forssten 1974
Fosie-Sylvan, se Sylvan
Francke Skånesl 1913, 15–16, 19, 38, 67
Fredborg 1982
Fredenberg 1912, 13, 15–16, 19, 67, 82
Fredholm Stockholmssl 1920–21, 38
Fredriksson Ljusnarsberg 1992
Fredström Bäreberg 1963, 78
Fresk 1913, 17, 30, 74
Frestadius 1914, 17, 19, 38
Friberger 1930, 82
Frick Kristianstad 1920–21, 43, 63, 76
Frieberg 1915–16, 19, 43
Fries Eliassl 1912– 16, 18, 30, 38, 50
Fries Närkessl 1913, 17, 27,38, 50, 78
Fries Skånesl 1915–16, 27, 38, 50
Frisell Frykerud 1913, 14, 18, 19, 36, 50, 63, 76
Frisk 1913, 17, 19, 00
Fristedt Östgötasl 1943
Fritsch 1943
Frumerie 1919, 43
Frunck Tillingegrenen 1919
Fryxell 1914, 18, 30
Fröberg II Stockholmssl 1936
Fröberg I Stockholmssl 1920–21
Fröberg Fröstland 1920–21
Frödin Frötuna 1943, 63
Fröding Värmlandssl 1912, 13, 15–16, 19, 38
Fröding Västgöta- eller Borgundasl 1914, 18, 38
Frölinder 1930
Fröman Upplandssl 1936
Funkquist 1938
Furuland 1982
Fåhraeus 1920–21, 36, 50
Fürst 1912, 13, 17, 20–21, 36, 00
Fürstenberg 1913, 14, 18, 30
Gadd Hisingen 1930
Gadelius 1962
Gagge 1913, 17, 30, 80
Gahn 1912– 14, 18, 27, 30
Gardsten 1950
Gartz 1917, 27, 38
Gedda 1962
Gehlin Norrköpingssl 1920–21, 43
Geijer 1912, 13, 14, 15-16, 17, 18, 19, 27, 30, 36, 38, 43, 50, 62, 63, 74, 78, 95
Gellerstedt 1918, 36
Gemmel 1920–21, 43
Genberg Genvalla 1915–16, 19
Genberg Odensala 1915–16, 19
Genberg Sundsvallsgrenen 1915–16, 19
Gentzschein 1918
Gerentz 1992
Gernandt 1917, 27, 43, 76
Gibson 1912– 14, 17, 19, 36, 50
Gierow 1920–21, 43
Giers (Gjers) 1915–16, 18, 38, 43
Giertz 1915–16, 27, 38
Giese 1919
Giron 1914, 18, 20–21, 38, 50
Giöbel 1943, 62
Gjers, se Giers
Gleerup Svenska grenen 1913, 17, 27
Glimstedt 1914, 18
Glosemeyer 1917, 27
Gobom 1938
Goldkuhl 1915–16, 19, 36
Gottlieb 1943, 62, 80
Graffman 1943, 63
Grafström 1912, 13, 17, 30, 43, 50
Graham 1978
Gram 1917, 30
Grandinson 1912, 13, 15–16, 19, 38
Granlid, se Gustavsson-Granlid
Granlund Smålandssl 1943
Granström Uppland 1936
Grapengiesser 1920–21, 38
Grauers 1919, 36, 50, 63, 78, 92
Grefberg 1913, 14, 17, 20–21, 38, 50, 62
Grevesmühl 1913, 14, 18, 27, 82
Grevillius 1915–16, 27, 38, 76
Grewell 1915–16, 27
Grill 1912– 14, 18, 30
Grip Morkarla 1918, 19, 43, 63
Grundal 1917
Grönlund 1938
Grönvall och Grönwall Börringe 1919
Grönwald 1943
Grönwall Ystadssl 1912, 13, 15–16, 19, 43
Gullberg Malmö 1930
Gullberg Skåne 1918, 30
Gullstrand 1914, 18, 30
Gullström 1920–21, 38
Gumælius, se Hummel-Gumælius
Gunterberg 1919
Gustafsson, se Ericsson Tångeråsa
Gustavsson-Granlid Mattmar 1963
Gyldén 1912, 13, 14, 18, 30, 38, 63, 95
Gyllenhoff 1930
Gynther (Günther)
Gärde 1984
Gårdman 1989
Gödecke 1930
Göransson 1912– 14, 18, 36
Göthe Götene 1950
Götherström 1938
Gülich 1962
Hackzell 1927
Haeffner Småland 1963
Haeffner Tyskland 1930
Haeger 1927
Hafström Bälteberga 1913, 17, 36
Hafström yngre Odensvisl 1914, 18, 20–21, 36, 50, 63, 78
Hafström äldre Odensvisl 1920–21, 36, 62
Hagander Knislinge 1982
Hagander Värmland 1919, 63
Hagberg Kroppa 1963
Hagberg Markaryd 1918, 38
Hagberg Rasbo 1912, 13, 17, 30
Hagbergh 1965
Hagemann 1962
Hagendahl Svinnegarn 1963
Haglund V Skrukeby 1919, 36
Hagman 1963
Hagman, se även Ling-Vannerus
Hagson 1974, 89
Hagstedt 1930, 36, 62, 84
Hahn 1930, 80
Hahr 1912, 13, 17, 20–21, 36, 43
Hain 1918, 30, 62, 67, 78
Hall Kullings härad 1962
Hallberg Hallstra 1918, 36
Hallberg Pommern 1919, 38, 80
Hallenberg 1938
Hallgren 1936
Hallin Södermanland 1938
Hallin Östergötland 1918, 30, 38
Halling 1919
Hallstedt 1938
Hallström Jämtland 1912, 13, 15–16, 19, 36, 38, 50
Hallström Stockholmstrakten 1974
Hallström Södermanlandssl 1912, 13, 15–16, 19, 36, 50
Hamberg Stockholm 1914, 18, 38, 80
Hamberg Torsåker; Härnösandsgrenen 1914, 18, 38
Hammar I Göteborg 1930, 67
Hammar II Göteborg 1982, 89, 95, 00
Hammar Uddevalla 1919
Hammarberg Varberg 1967
Hammarsten 1913, 17, 30
Hamnström 1917, 30, 63, 80
Handberg 1989
Hanner 1982
Hanngren 1912, 13, 15–16, 18, 30
Hansen 1912– 14, 18, 30, 36
Hansson Bokenäs 1962
Hansson med Prom och Brock Lilla Harriesl 1950
Hanström 1919, 50
Harding 1980
Harriesläkten, se Hanson med Prom och Brock Lilla Harriesl
Hartelius 1918, 30
Hartman 1967
Haslum 1962, 74, 89
Hasselberg 1912, 13, 17, 30
Hasselblad 1913, 17, 27, 43
Hasselrot 1912– 17, 19, 36, 43
Hasselström, se Reichenberg
Hassler Östra Strö 1963
Hauffman 1950
Hauschildt 1950
Hay 1943
Hazelius 1912, 13, 17, 20–21, 38, 65
Hebbe 1914, 18, 38
Hector (och Betzholtz) 1920–21, 43, 78
Hedberg Norrköping 1936
Hedberg Vånga 1920–21, 36
Hedberg Värmlandssl 1943, 95
Hedblad, se Blavier
Hedborg Hedemora 1917, 50, 95
Hedefelt 1938
Hedelfeldt 1938
Hedelius Östergötland 1912, 13, 15–16, 19, 43
Hedenblad 1914, 15–16, 19, 38, 63
Hedengren 1912, 13, 14, 15–16, 17, 20–21, 38, 50, 63, 92
Hedenlund 1930
Hederstedt 1950
Hederström Kvillinge 1943, 84
Hederström Trehörna 1915–16, 27
Hedin Hidingsta 1912– 14, 18, 30
Hedlund Uppland 1930
Hedlund Göteborgssl 1913, 14, 18, 36
Hedrén Högsäter 1917, 27
Hegardt 1912, 13, 17, 20–21, 38, 50, 63
Heijl 1912, 13, 15–16, 27, 38
Heilborn 1912, 13, 17, 30
Heimbürger 1995
Heimer, se Baad
Helin (Demitz-Helin) 1930
Hell 1992
Hellberg Järnboås 1917, 30
Hellbing 1982
Helleborg Södermanland 1918
Helleday 1913, 14, 18, 30, 62, 82
Hellerström 1913, 17, 20–21, 36
Hellichius 1915–16, 27
Helling Bohus 1913, 14, 18, 30, 84
Hellmann 1919
Hellner 1995
Hellstedt Eskilstunasl 1936
Hellström Finland 1917, 30
Helmer Edsgatan 1965, 82
Hemberg 1914, 18
Henkow 1980
Hennig 1936
Henschen 1912, 13, 14, 18, 30, 43, 62, 84
Herdin 1927
Herlenius 1914, 18, 30, 43
Herlitz 1950, 82
Hernblom 1915–16, 19
Hernlund 1914, 18, 38, 63
Hernmarck 1914, 18, 30, 38, 62, 74, 89
Herrlin 1914, 18, 38
Herslow 1912, 13, 15–16, 19, 38, 62, 67, 82
Hesse Linköpingssl 1976
Hesse Norrköpingssl 1927, 80
Hesselman 1915–16, 19, 36, 50
Hessle Borås 1912, 13, 17, 27, 50, 63, 80
Heuman, Heumann (Heüman) 1936, 67, 74, 78, 84, 92, 95
Heurlin 1918, 30
Heyden 1962
Heyman 1920–21, 38
Hildebrand 1912– 50, 63
Hildebrand, se Björkman Hille
Hildebrandsson 1912– 38, 50, 63
Hildeskog, se Quarn
Hill, se Rudelius
Hillman 1920–21
Himmelstrand 1938, 80
Hintze 1913, 17, 27, 76
Hiort, se Nilsson-Hiort
Hirsch 1913, 14, 18, 38, 92
Hjelm Hjälmseryd 1915–16, 27
Hjelmqvist 1936, 50, 82
Hjelmérus 1965, 82
Hjorth 1914, 18, 38
Hjorth Hjortatorp 1917, 30
Hjorthén 1917, 30
Hjortzberg Uppland 1913, 14, 18, 30, 38, 50
Hofflander Hammarö 1963
Hoflund Ölandssl 1927, 78
Hofstedt 1915–16, 20–21
Hogner 1930
Hollingworth 1914, 18, 38
Holm Karsholm 1967
Holmberg Stugun 1915–16, 19, 38
Holmer Trolle Ljungby 1967
Holmertz 1912, 13, 17, 27
Holmgren Östgötasl 1912– 14, 18, 30, 36, 43, 50, 67
Holmin 1915–16, 27, 84
Holmquist 1912, 13, 17, 27, 43
Holmquist Skåne 1927, 84
Holmstedt 1989
Holst Gysingesl 1978
Holtermann 1913, 17, 30, 80
Hoppe 1918, 36, 89
Houmann Svenska sl 1967
Hoving 1943
Hubendick 1943
Huldt 1913, 17, 20–21, 36, 50, 78
Hult Småland 1913, 14, 18, 30, 50, 63
Hultkrantz Bredestad 1950
Humble Roslagssl; äldsta grenen 1913, 15–16, 19, 43
Hummel-Gumælius 1963
Husberg Jönköping 1930, 43
Husberg Östergötland 1930, 43
Huss Norrlandssl 1917, 27, 43
Husén 1982
Hwasser 1943
Hyberg 1913, 14, 18, 30
Hygrell 1914, 18, 27, 38
Hylin 1943
Hyltén-Cavallius 1912, 13, 14, 18, 27, 36, 50, 95
Häger 1943
Hägg Gotlandssl 1918, 30, 43, 74
Hägglöf 1914, 17, 20–21, 30, 38, 50, 62
Håkansson Kalmarsl 1950
Hånell Håningby 1936
Hægström 1912, 13, 15–16, 19, 36, 43, 76
Hèrnod 1919, 43
Högbom 1930
Höglund Hablingbo 1913, 17, 20–21, 43, 65
Höjer 1913, 17, 27, 36, 43, 50
Hök 1912– 14, 18, 30, 50, 65
Hökerberg 1913, 15–16, 18, 27, 43, 78
Hörstadius 1915–16, 19
Höök Ålem 1962
Iacobi 1915–16, 19
Idestam-Almquist 1967, se även Almquist Uppland 1978
Ihre 1950
Ihrman 1919, 38
Indebetou (In de Betou) 1912, 13, 14, 17, 19, 30, 38, 43, 50, 63, 76, 89
Ingelman 1920–21, 43
Ingelsbosläkten (Petersson med utgreningar Lindham och Tideström) 1919, 43
Ingeström 1913, 17, 30, 38, 50, 62, 84
Ingvar 1992
Insulander Sörmlandssl 1912, 13, 15–16, 18, 20–21, 38, 50, 65, 82
Isaksson Blekinge 1989
Isander 1919, 38, 76
Isberg Degeberga 1912, 13, 17, 20–21, 38
Isoz 1917, 20–21, 38, 67
Iverus Hedemora 1963, 74
Jacobson Småland 1918
Jacobsson Göteborgs- och Örgrytesl 1927
Jakobsson Wormsö 1919
Janse Dalarna 1915–16, 19, 36, 92
Janse Värmland, äldre grenen 1915–16, 19, 36
Jansson Saxåsl 1920–21, 30
Jeansson Kalmarsl 1936
Jedeur-Palmgren 1962
Jehander 1982, 1989
Jennische 1919
Jentzen 1963, 80
Jern 1920–21, 43
Johansson Boll-Kula 1992
Johansson Mysinge 1967
Johansson Östra Broby 1936
Johnson med Ax:son Johnson 1989
Jolin 1919, 36
Josephson 1913, 17, 20-21, 36, 65, 95
Juel 1974
Juhlin Dannfelt 1912– 14, 18, 30, 43
Julin Sköllersta 1927, 43
Junel 1980
Jung 1936, 43, 50, 76
Jungmarker 1917, 30, 43, 82
Jungstedt 1912– 16, 18, 30, 38, 50, 62, 67
Jödahl 1984
Kahl 1950
Kaijser 1912, 13, 15–16, 19, 36, 43, 65, 82
Kajerdt 1912, 13, 15–16, 27, 82
Kallerman 1919
Kalling Helsingborgssl 1913, 15–16, 19, 27, 38, 43, 62
Kallstenius 1912, 13, 17, 27, 43
Kalén 1915–16, 19, 43
Kamph Värmlandsgrenen 1918, 38
Karlander Kungsäter 1936
Karlberg Karleby 1919, 30, 50, 62, 95
Kayser, se Kaijser
Keiller 1915–16, 19, 36, 43, 67
Kellgren 1919
Kemner 1930
Kempe 1913, 15–16, 19, 36, 43, 50, 62, 65, 74
Kempff 1913– 16, 18, 27, 38, 62, 67
Kernell 1920–21
Key Edshultsgrenen 1913– 16, 19, 36, 50, 67
Key Windögrenen 1913– 16, 19, 36
Key-Åberg 1913, 14, 15–16, 19, 36, 84
Kiellander och Tjellander Östergötland 1930, 78
Kierkegaard 1915–16, 19
Kihlstedt Västmanlandssl 1918, 30
Killander 1913, 17, 27, 38
Kilman Bohuslän 1917, 30
Kinander 1917
Kinberg Västgötasl 1913, 17, 30, 50
Kindgren Karlskrona 1930
Kindstrand 1919, 38, 62, 74, 95
Kinnander 1913, 17, 38
Kinnman 1943
Kistner 1927
Kjellberg 1912, 13, 14, 15–16, 17, 18, 19, 1920–21, 30, 36, 43, 50, 62, 76, 89
Kjelleström Småland 1914, 18, 27
Kjellgren 1919, 38
Kjellgren Värna 1950, 82
Kjellin Kilssl, Värmland 1927, 43
Kjellmark Glanshammar 1943
Kjellson Ystad 1919
Kjellson Östra Ryd, Östergötland 1984
Kjellström Närke 1978
Kjörling och Körling 1918, 38
Kleberg 1914, 18, 30, 38, 43, 50, 65, 92
Klemming 1913–16, 19, 36, 43
Klingberg Klingsbo 1915–16, 19, 36, 67
Klinghammar 1930
Klint Kalmar 1950
Klockhoff 1915–16, 19
Kloow 1982
Kniberg Smålandssl 1915–16, 19
Knutson Helsingborg 1950
Knös Västgötasl 1914, 18, 30, 38, 43
Koch Göteborg 1943, 62
Koch Uddevallasl 1912– 14, 17, 20–21, 38, 43, 50, 65, 76
Kock Malmö 1912, 13, 17, 27, 62
Kocken 1963
Kockum 1913– 16, 18, 30, 43, 62
Kollberg Onsala 1963, 78
Kollberg Halmstadssl 1936, 62
Kolmodin Koldemo 1912, 13, 14, 15–16, 18, 19, 30, 36, 50
Kolthoff 1912, 13, 15–16, 19, 38, 63, 82
Koraen 1914, 18, 30, 82
Kreuger 1912– 16, 19, 38, 67
Krogh Norge 1978
Krokstedt Lokrume 1950
Kromnow och Cromnow 1967
Kron Ämmenäs 1965
Krook Vadensjö 1915–16, 27
Krook Skånesl 1915–16, 18, 36, 78
Kruckenberg 1912, 13, 15–16, 27
Krumlinde 1919, 38
Kruse Karlshamn 1912, 13, 15–16, 27, 43, 84
Kruse Lund 1912, 13, 15–16, 27, 43, 63
Kræpelien 1912– 14, 18, 38
Krönmark 1982
Kugelberg 1912– 14, 17, 20–21, 38, 50, 62
Kulberg 1943
Kullberg Knapparpssl 1918
Kullgren Kristinehamn-Uddevallasl 1913, 17, 30
Kulling 1982
Kumlien 1974
Kylberg 1918, 30
Källström Uppland 1927
Kôersner 1918, 27
Köhler Bo 1919, 30
Kökeritz 1938
Körling, se Kjörling
Lagergren Lavad 1965
Lagergren Vissefjärda 1976
Lagergren Västergötland 1912, 13, 15–16, 19, 38
Lagerholm Östergötland 1915–16, 19, 38
Lagerlöf Värmlandssl 1912, 13, 14, 18, 30, 43, 62, 78
Lagerquist Vallby i Uppland 1963
Lagerqvist Östergötland 1980
Lagrelius 1915–16, 19, 30, 43, 78
Lalin 1936
Lallerstedt (och Letterstedt) 1913, 15–16, 19, 36, 43, 82
Lamberg Kungsbacka 1915–16, 27
Lamberg Tölö 1915–16, 27, 74
Lambert-Meuller 1984
Lamm 1913, 15–16, 19, 36
Landahl Landa med Lundeberg 1950
Landegren Skåne 1950
Landelius Östgötasl 1914, 18, 38
Landergren 1917, 30, 65, 78
Landtmanson 1917, 30
Langborg 1927
Lange Våmhus 1984
Lange Göteborgssl 1943
Lannge 1920–21, 38
Larson Södra Vi 1950
Laurell Värmlandssl 1912, 13, 15–16, 19, 92, 00
Laurent 1980
Laurin 1912, 13, 14, 18, 30, 38, 50
Lavén 1913, 17, 30
Leche 1912, 13, 15–16, 19, 38, 63, 76
Leczinsky 1943, 65
Leeb-Lundberg 1992
Leffler Georg Lefflers sl 1912– 21, 38, 50
Leffler Hans Lefflers sl 1920–21, 38, 50
Lehman 1914, 18, 30
Leijer 1943
Leissner och Nilsson-Leissner 1967, 78
Lejman 1915–16, 27, 80
Lemchen 1914, 18, 30
Lemke Finland 1912, 13, 17, 30
Lemming Kolt 1974
Lenke I 2000
Lenke II 2000
Lennartson 1965
Lennmalm 1912– 16, 19, 38
Lennman 1912– 16, 27, 50
Lené 1914, 18, 36
Leth 1912, 13, 15–16, 19, 38, 63
Letterstedt, se Lallerstedt
Lettström 1912, 13, 15–16, 19, 36, 89
Levan 1962
Levertin 1912– 14, 18, 36
Levin (Lewin)
Levin Filipstad 1930
Lewander Morkarla 1962, 76
Lewenhagen 1915–16, 19
Liander 1927, 80
Lidman Lidhultssl 1912, 13, 17, 20–21, 43
Lidström Västerhaninge 1918, 30, 65
Lieberath 1918, 30
Liedberg Varberg 1915–16, 19, 38, 65
Liedgren 1943, 65
Liedholm 1913, 15–16, 18, 36, 50
Liewen Wistrand, se Wistrand Visby
Lignell Finland 1967
Lignell Värmland 1920–21
Lijsing 1936
Lilienberg 1914, 17, 19, 36, 50
Liljebjörn, se Lilljebjörn
Liljedahl och Liljedal Kisasl 1917, 30, 36, 74
Liljenroth 1914, 17, 19, 36, 43
Liljewalch 1913, 14, 18, 30, 38
Lilla Harriesläkten, se Hanson med Prom och Brock Lilla Harriesl 1950
Lillieros Västergötland 1967, 84
Lilljebjörn 1912, 13, 17, 27
Lilljekvist skålebosl 1914, 18, 30, 38
Lindberger 1989
Lindblad Askersund 1919, 62
Lindblad Östergötland 1950
Lindeberg Stockholmssl 1917, 30
Linder Skåne 1995
Linder Vist 1912, 13, 14, 18
Linderoth, se Lindroth
Lindfors 1936
Lindgren Öland 1913, 17, 27, 38
Lindhagen 1912, 13, 15–16, 19, 36, 50, 65, 84
Lindham, se Ingelsbosl
Lindhé 1917, 27
Lindman Lindrum 1912– 16, 18, 27, 30, 36, 43, 65, 00
Lindmark Linköping 1913, 17, 30, 62
Lindquist Vänersborg 1917, 30
Lindqvist Järstorp 1995
Lindqvist Morup 1967, 95
Lindroth Lambohov 1918, 38
Lindroth och Linderoth Vingåkerssl 1913, 14, 15–16, 18, 27, 38, 65
Lindskog 1920–21, 38
Lindström Stockholm 1918, 30, 65
Lindström Göteborgssl 1927
Lindwall Lindome 1936
Ling 1943
Ling-Vannerus 1930, 63, 80
Lingmark 1919, 43
Linnarsson 1920–21, 43, 80
Linnell Linneryd 1917, 30
Linton 1962
Lithander Göteborgssl 1936
Livijn 1917, 27, 92, 00
Ljungberg Göteborg 1917, 30, 36
Ljungberg Ljungby 1950, 62
Ljungdahl Ljungby 1914, 17, 30
Ljunggren Jung 1963
Ljunggren Lundasl Ljungamölla 1965
Ljunggren Östgötasl 1913, 17, 20-21, 38, 95
Ljungh 1912, 13, 15–16, 27, 82
Ljungman Bohussl 1920–21, 36
Ljungman Ljunga 1912, 13, 14, 18, 27, 43, 63, 76
Ljungquist Barkeryd 1989
Ljungquist Hölö 1919, 38
Ljungströmer 1917, 30, 50
Ljungwaldh 1943
Lockman 1989
Lokrantz 1920–21, 43, 65, 82
Looft 1962
Looström 1913– 14, 17, 27, 36, 43, 62
Lothigius 1912, 13, 14, 15–16, 19, 36, 50, 89
Lovén Loshult 1912, 13, 14, 15-16, 17, 18, 19, 27, 36, 50, 62, 67, 74, 80, 89, 95
Luhr 1943
Lundberg Bolum i Västergötland 1967, 78
Lundberg Lund 1963
Lundberg Valbo 1918, 30
Lundblad Grönahög 1927, 67
Lundblad Ugglum 1914, 18, 30
Lundbom (Lundbohm) 1938
Lundborg Brandstad 1950, 80
Lundborg Valbo 1914, 18, 27, 38, 43
Lundeberg 1912– 16, 18, 19, 36, 50, 62, 80
Lundeberg, se Landahl Landa
Lundgren Allerum 1927
Lundgren Högsjö 1930
Lundgren Lagerlunda 1943
Lundh Skåne 1950
Lundquist Nyköping 1919
Lundskog 1930
Lundstedt Harmånger 1913, 17, 30
Lundström Risinge 1912, 13, 17, 36
Lundström Skellefteå 1917, 30
Lundström Svartalund 1930, 43
Lundström Söderfors 1912, 13, 17, 30, 65
Lundvall Lagerlunda 1917, 30
Lundvik Forsbackagrenen 1938
Lunell 1976
Luthander 1930
Lybeck Viby 1930, 38, 43, 62, 74
Lybeck svensk-finsk sl 1912, 13, 15–16, 19, 36, 00
Lyberg Lye 1950
Lychou 1920–21, 36, 65, 78
Lyman 1915–16, 27
Lyon 1913, 17, 30, 38
Lysander 1927
Lyström 1919, 36
Lyth 1950, 00
Lyttkens 1930, 62, 74
Låftman Värmlandssl 1950
Lödrup 1989
Löfberg 1930, 38, 43, 63, 74
Löfgreen Lindesfall 1927, 89
Löfgren Godegård 1918, 30
Löfgren Högsby 1912– 14, 18, 30
Löfgren Karlskrona 1920–21, 38
Löfmark 1938
Löfström Gävle 1992
Löfström Lövestad 1930, 38, 50
Löfvenberg Härnösand 1950, 84
Lönnqvist 1963
Löthner Kristinehamn 1930
Löwenberg Stenkyrka 1950
Lüning 1917, 30
Maechel 1912, 13, 17, 27
Magnell (och Sjögren) Gullsjögrenen 1917, 27, 43
Magnus 1912, 13, 17, 30, 80
Maijström 1930
Malm Karlshamn 1938, 50
Malm Skåne 1912– 14, 18, 38, 50
Malmberg Malmö 1920–21
Malmberg Norrköpingssl 1914, 18, 30, 76
Malmberg Nyköpingssl 1936
Malmborg Dalarne 1930
Malmgren 1992
Malmros 1927, 63, 76
Malmsten (Stahmer-Malmsten) 1912, 13, 14, 15–16, 18, 19, 20–21, 36, 62, 65, 67, 74, 78
Malmsten Jönköping 1995, 00
Malmström Blekingesl 1914, 18, 38
Malmström Björkvik i Södermanland 1963
Mannheimer 1914, 18, 19, 36, 50, 84
Marcus Güstrow 1919, 38
Mark Seglora och Fritsla 1963, 74, 80, 89
Markman 1943
Martin (Arosin-Martin) 1938
Martin 1913, 14, 18, 30, 50
Masreliez 1943
Mattiesen (Way-Mattiesen, Way) 1914, 17, 20–21, 36
Matton 1919, 36
Mauroy 1963
Mebius 1918, 38, 63, 84
Meister 1912, 13, 17, 27
Melander 1912– 14, 17, 30
Melander Åseda 1989
Melin Gotland 1943
Melin Göteborgssl 1913– 16, 19, 74
Mellbin 1919
Mellerborg 1920–21
Mellström 1927
Meurk 1936
Meurling 1919, 1965, 89
Meyerhöffer 1936
Michaelson 1915–16, 20–21
Milles 1943, 78
Millqvist 1912– 14, 18, 38, 76
Mjöberg 1919, 36, 92
Moberg Öster-Lövsta 1936, 50
Moberg Jönköpingssl 1938, 62
Moberger Vimmerby 1919, 76
Modin Hammerdal 1936, 43, 84
Mohlin 1919
Moll 1913, 15–16, 19, 36
Mollstadius 1962
Montan 1912, 13, 17, 27, 67
Montelius Upplandssl 1912, 13, 14, 18, 27, 36, 43, 62, 92
Montell 1912, 13, 17, 27, 50, 62, 80, 92
Morling 1917, 20–21, 43
Morsing 1938
Mossberg Måså 1914, 18, 38
Munktell 1913, 15–16, 18, 30, 38, 50
Munthe 1912, 13, 14, 15–16, 18, 19
Murray 1913, 15–16, 18, 38
Myhrman 1914, 18, 30, 89
Myrin 1919
Myrstedt 1930
Myrsten 1950, 74, 89
Måbäck, se Quarn
Måhl 1984
Mårtens 1962, 63
Möller (Essen-Möller och Pontén-Möller) 1920–21, 36
Möller Allerum 1950, 62
Möller Huaröd 1919, 36
Möller Revinge 1967, 82
Möllerberg 1976
Mörcke 1915–16, 19
Müntzing 1913, 17, 27, 43, 80
Nachmanson 1912, 13, 15–16, 19, 36
Nathhorst och Nathorst (Nathurst) 1913, 14, 15–16, 19, 36, 67, 82, 92
Nathorst-Böös, se Böös
Nathorst-Westerdal, se Westerdal
Nathorst-Windahl, se Windahl
Naumann 1912, 13, 17, 27
Nehrman och Nerman Smålandssl 1918, 30, 38, 43
Neiglick 1912, 13, 17, 30, 67
Neijber 1912, 13, 14, 18, 30, 38
Nelson 1980
Nerman, se Nehrman
Nettelbladt 1915–16, 19, 38
Neumüller 1982
Nilsson– Hiort 1936, 38
Nilsson– Leissner, se Leissner
Nissar 1943
Nisser 1914, 18, 19, 36, 63, 80, 92
Nobel 1913, 14, 17, 30, 50
Norberg Kornsjö 1930
Nordahl Fleringe 1950
Nordeman 1978
Nordenson Nordanberg 1912, 13, 15–16, 18, 20–21, 36, 62, 84
Nordenström yngsta grenen 1919, 36, 62
Nordenvall Värmlandssl 1967, 74, 89, 95, 00
Nordlund Gällstad 1930
Nordlund Gislavedssl 1913, 15–16, 19
Nordmark 1962, 74
Nordström 1938
Nordström Bladåker 2000
Nordwall 1915–16, 20–21, 38
Noreen Värmland 1912, 13, 17, 27, 38
Norinder Stockholmssl 1914, 18, 30, 50
Norlander Västergötland 1920–21, 43
Norlin 1915–16, 27, 76
Norlén Nöbbele 1950
Normelli 1915–16, 19, 43
Norrbohm och Norrbom 1936
Norrby Väskinde 1950
Norrman Eksjö 1950, 76
Norrman Holtsljunga 1950
Norrman Marieby 1950
Norrman Tunhem 1914, 18, 30, 43, 65, 76
Norström Järnboås 1938
Norström Skottek 1938
Norup Göinge 1962
Nyberg Röstånga 1950
Nyblom 1930, 38
Nyblæus 1914, 18, 30, 62, 74, 92
Nygren Grums 1982
Nygren Nysund 1920–21, 36
Nylén Gammalkil 1965
Nystedt 1918, 20–21, 36
Nyström Nyköping 1984, 00
Nyström Skåne 1912– 14, 18, 19, 36
Nyström Värmland 1912– 14, 18, 30, 65
Nyström Östergötland 1913, 14, 18, 30
Nyströmer 1936, 38, 63, 67, 74, 76, 89
Odelberg Västmanland 1913, 17, 20–21, 36, 63, 78
Odelberg och Odelmark Tjust 1913, 14, 15-16, 17, 20-21, 30, 36,43, 62, 74, 84, 95
Odelmark, se Odelberg Tjust
Odhner 1943
Odhnoff 1976
Odqvist 1938
Odén Kuddby i Östergötland 1943
Ohly 1950, 65
Olbers 1920–21, 38, 82
Oldenburg 1913, 14, 18, 30
Olin Skånesl 1917, 20–21, 38
Ollman 1930
Olners 1965
Olrog 1914, 15–16, 19, 36, 89
Olsson-Seffer 1963
Orre 1912, 13, 15–16, 20–21, 43
Oseen Tutaryd 1936
Ossbahr 1943, 82
Osterman 1914, 18, 30, 38, 43, 50, 78
Ostwald 1950
Oterdahl Göteborg 1967
Otterborg 1920–21, 50
Ottergren 1915–16, 27
Ouchterlony de Kellie 1915–16, 19, 36
Owen-Bergmark, se Bergmark
Palander 1912– 14, 18, 30
Palin-Pallin 1962, 74
Palm Arkelstorp 1914, 18, 19
Palm Småland 1938
Palm Västergötland 1912, 13, 17, 20–21, 43
Palm Värmlandssl 1920–21, 43, 84
Palmborg Göteborg 1962
Palme 1913, 15–16, 19, 36, 50, 65, 89
Palmgren Holmestad 1950
Palmgren Långaryd 1950
Paterson 1936, 76
Pegelow 1915–16, 27
Pemer 1989
Pereswetoff-Morath 2000
Perman 1913, 17, 30
Personne 1913, 17, 20-21, 43, 65, 95
Petersohn Lifland 1917, 36, 63, 76
Peterson Kristdala 1995
Petersson Påboda 1965
Petersson, se Ingelsbosl
Petri Kloster 1918, 30, 43, 63, 76, 89
Petrini 1974
Petrén 1912, 13, 14, 15–16, 19, 30, 36, 43, 65, 76
Pettersson Abild 1919
Pettersson, Petersson Ask 1989
Pfannenstill och Pfannenstiel 1913, 17, 30
Philip 1918, 30
Philipson 1913, 14, 18, 20–21, 36, 67
Piehl 1938, 89
Piltz 1918, 38, 84
Planck 1938, 43, 62
Planting 1967
Plate 1976, 80
Pleijel 1918, 30, 43, 63
Ploman 1918, 43, 65, 95
Poignant 1914, 18, 30
Pontin 1919, 38, 63
Pontén 1930, 63, 84
Pontén-Möller, se Möller
Poppelman 1950
Poppius 1989
Poss, se Östlihn
Pousette 1963, 74
Prawitz yngre sl 1978
Priklonsky 1943
Pripp 1915–16, 27
Prom, se Hansson med Prom och Brock Lilla Harriesl 1950
Prytz 1917, 20–21
Psilander 1918, 30
Pålman 1938
Quarn (Andersson, Stigson, Hildeskog, Måbäck) 1989
Quennerstedt Småland 1913, 14, 17, 19, 36, 50
Quensel 1912– 16, 19, 36, 43, 50
Quiding 1927, 38
Qvistgaard 1919, 63
Rabe 1917, 20–21, 36
Radhe 1913, 17, 20–21, 43
Rahmn 1913, 17, 30
Ramstedt 1913, 14, 17, 19, 36, 62
Ramström Sörmlandssl 1918, 30, 65
Randel 1920–21, 43
Rapp Uppsala 1919, 36, 78
Raquette 1943
Raspe, se Swartling II
Rathsman 1943
Redelius Västerås 1950
Redlund 1918, 30, 74
Regnstrand 1943, 82
Regnéll Bankhult 1919, 76
Reichenberg Stockholmssl 1978
Rettig 1912– 14, 18, 20–21, 27, 38, 43
Retzius 1913, 14, 18, 38
Reuszner 1936, 78
Reuterman 1918, 27
Rhedin 1913, 17, 30, 50, 62, 65, 78, 95
Rhodin Bohuslänssl 1918, 30, 50, 84
Rhodin Värmlandssl 1912, 13, 15–16, 19, 38
Richert 1913, 14, 18, 20–21, 36, 43, 63
Richter Skånesl 1917, 20–21, 36
Ridderstedt 1982
Ridelius Västmanland; yngre sl 1950
Rietz 1915–16
Ringborg Ringarum 1912, 13, 14, 15–16, 19, 38, 50, 76
Ringström 2000
Rinman Rinna 1950
Risbecker med Sandberg 1989, 92
Risbecker, se Sandberg
Risberg 1963
Rissler 1914, 18, 30
Robbert 1927
Roberg 1917, 20–21, 38
Rodenstam 1963
Rodhe 1912, 13, 17, 27, 38, 50, 65
Roeck Hansen, se Hansen
Roempke 1927, 43, 65
Rogberg 1912, 13, 14, 18, 30, 43, 76
Romberg Strövelstorpsgrenen 1918, 30
Romdahl 1950
Ronquist 1982, 00
Roos Finland 1912, 13, 14, 15–16, 18, 30, 38
Roos Habo 1976
Roosval, se Roswall
Rooth 1930
Ros 1912, 13, 17, 30, 38, 50, 62, 74, 00
Rosborg Stockholmsgrenen 1917, 30
Rosengren Småland 1989
Rosman 1950
Roswall och Roosval 1918, 30
Rosén Roasjö 1912, 13, 15–16, 19
Rosén Västergötland-Småland 1978
Rothelius 1967, 82
Rubarth Gotlandsgrenen 1950, 63, 82
Ruben 1912, 13, 15–16, 18, 27, 67
Rubenson 1913, 14, 18, 38
Rudberg Ruda 1917, 20–21, 43, 62
Rudberg Rustorp, Gärdhem 1978, 95
Rudberg Öland 1917, 20–21, 43
Rudelius 1912, 13, 15–16, 19, 36, 50
Rudin 1915–16, 27
Rudling 1914, 18, 30, 65
Ruhe 1963
Ruin 1967
Rundeberg 1920–21, 43
Rundgren 1913, 15–16, 19, 43
Rundquist 1930, 62, 74, 78
Runnqvist 1927
Rur 2000
Rusén,se Ruus
Rutberg Kalix 1936
Ruus (Rusén) 1976
Rydbeck Högruda i Järeda 1919, 63
Rydberg Växjö 1913, 15–16, 27, 38
Rydeman 1920–21, 43, 67, 00
Rydin 1912– 14, 18, 27, 38
Ryding Tunhem 1914, 18, 30, 43, 76
Rystedt 1918, 30, 43
Råsberg 1989
Ræder 1995
Sachs 1918, 30, 43, 65, 67
Sager 1912– 19, 36, 43
Sahlgren Stigtomta 1965
Sahlin Gesala; yngre sl 1912, 13, 15-16, 19, 36, 95
Sahlin Närke 1938
Sahlin Ut-Råby 1918
Sahlin Värmlandssl; äldre grenen 1914– 17, 19, 36, 62
Salin 1919, 36, 63
Salling 1917, 30
Salén 1974
Samsioe 1943
Samuelsson (Samuelsson)
Sandberg Hällestad 1980
Sandberg Stockholm 1912, 13, 14, 15–16, 19, 36
Sandberg Södra Fågelås 1914, 18, 30, 43
Sandberg med Risbecker 1989, 92.
Sandblad 1984
Sandström Björsäter 1913, 14, 18, 38
Sandström Huskvarna 1915–16, 19
Sandström Jönköping 1967
Sandzén 1943
Sanne 1920–21, 38
Santesson 1914, 18, 30, 43
Sasse 2000
Schale 1913, 17, 30, 38, 50, 84
Schalén 1913, 17, 30
Schander 1967, 80
Scharp 1967, 89
Schartau 1912, 13, 17, 27, 38, 50, 62, 74
Schenström Västergötland 1913, 14, 18, 20–21, 27, 36, 50
Schenström Östgötasl 1920-21, 38
Scheutz 1918, 30
Schmidt Aarhussl 1930
Schneidler 1912, 13, 17, 20–21, 27, 67
Schnell 1930
Scholander 1912– 14, 18, 30, 43
Schotte 1912– 14, 18, 38
Schrewelius (Schrevelius) 1920–21, 36, 50, 63
Schubert 1913, 17, 27, 50
Schuberth 1913, 17, 27, 50, 65
Schuldheis 1950
Schultz och Schultz-Steinheil 1927
Schultzberg 1914, 18, 30
Schumburg 1915–16, 19, 43
Schwartz Aspeboda sn 1936
Schöldström 1943
Schönbeck Ystad 1967
Schönmeyr 1912, 13, 17, 20–21, 38
Seaton 1912– 14, 17, 30, 38
Sebardt 1912, 13, 17, 27, 43
Sebell 1920–21
Sederblad 1912, 13, 17, 30
Sederholm 1912– 14, 18, 20–21, 38, 63
Sederholm Skåne 1995
Sederholm, se även Cederholm
Segerfeldt 1963
Segerstedt Södermanland 1930
Segersten 1920–21, 43
Selander Sel 1912, 13, 17, 20–21, 38
Selldén 1920–21, 38
Sellergren 1918, 38
Sellin 1982
Sernander 1915–16
Serrander 1915–16, 20–21, 27, 43
Seth 1915–16, 27, 43, 65
Setterlind Dalsland 1989
Setterwall Sätuna 1912, 13, 14, 17, 27, 36, 43, 50, 62, 67, 78, 89
Settman 1950
Sidenbladh 1912, 13, 15–16, 19, 38, 62, 74, 80
Sidner 1912– 14, 18
Siegbahn 1914, 18, 30
Sifvert Stockholm 1965, 78
Signeul 1943
Sillén Gotlandssl 1915–16, 19, 36
Sillén Värmlandssl 1915–16, 19, 36
Sillén Västmanlandssl 1915–16, 19, 36
Simonsson 1912, 13, 15–16, 19, 36, 62, 67, 78
Siöstedt och Sjöstedt Västgötasl 1936, 78
Sjöberg 1914, 18, 30
Sjöberg Liared 1974
Sjöblom Bollebygdsl 1914, 18, 38
Sjöbohm 1915–16, 18, 27, 38
Sjöfors 1962
Sjögreen 1912– 16, 18, 27, 36, 43
Sjögren Lofta 1912– 16, 18, 27, 36, 43
Sjögren, se Magnell
Sjöstedt Höreda 1967
Sjöstedt, se Siöstedt
Sjöstrand Kalvsvik 1965, 80
Sjöstrand Stranda härad 1920–21, 36
Sjöstrand Värend 1965
Sjöström Kristianstad 1943
Sjöström Malmösl 1963
Skafvenstedt 1943
Skanne 1974, 80
Skarstedt Skara; äldre grenen 1912, 13, 17, 27, 38, 80
Skottsberg 1917, 30
Skylling 1938
Sköld Värmland/Närke 1965, 78, 84, 95
Sköldberg-Müntzing, se Müntzing
Slettengren 1915–16, 19, 36, 50
Smedmark Västergötland 1913, 15–16, 27, 50, 63, 76
Smerling 1919, 36
Smith Strömstad 1913, 14, 18, 30, 43, 63
Smitt Lösen 1914, 18, 30, 43
Smitterberg Östra Ed 1950
Snöbohm 1950
Sohlberg Östergötland 1967
Sohlman 1915–16, 19, 36, 50, 62, 74
Sommelius 1912, 13, 15–16, 19, 38
Sondén 1912– 16, 18, 19, 36
Spilhammar 1919
Sprinchorn 1914, 18, 30
Spånberg 1915–16, 19, 36, 50
Staaf Ljungåsl 1962, 76
Staaff 1912– 16, 20–21, 43
Stackell Stockholmsgrenen 1950
Stafsing 1950, 84
Stafsing, se även Carolson
Stahmer-Malmsten, se Malmsten
Stangenberg 1936, 80
Starbäck 1912, 13, 17, 30
Starck 1912, 13, 15–16, 19, 43
Stare Malmö 1950, 80
Stavenow 1930, 43
Steffen Klaxåssl 1914, 18, 36
Steinheil, se Schultz
Stenbeck 1918, 27
Stenbeck Upplandssl 1930
Stenberg Karlshamn 1918, 30
Stenberg Umeå 1980
Stenberij 1967
Stendahl 1913, 15–16, 19, 36, 43
Stenfelt 1912, 13, 17, 27
Stenhammar 1912, 13, 15-16, 27, 43, 62, 65, 95
Stenius 1992
Stenkula 1918, 38, 63, 74, 89, 00
Stenström Nysund 1963
Stenström Rådene 1920–21, 36, 43, 50, 62
Sterky 1912, 13, 15–16, 20–21, 36, 50, 62, 78
Stickler 1936
Stigson, se Quarn
Stjerna Smålandssl 1950, 65
Stjernholm, se Blavier
Stockenberg 1967
Stockhaus-Åberg 1984
Stockman, se Swartling II
Stolt 1963
Strandberg Sörmlandssl 1912–14, 18, 19, 36, 65
Strandmark 1914, 18, 27, 43
Strandås, se Swartling II
Strauss Burgkunstadt 1936
Strehlenert 1919, 43
Stridbeck 1915–16, 18, 27, 43
Stridsberg 1913, 15–16, 18, 27, 38, 63
Strindberg 1912, 13, 15–16, 19, 50
Strokirk 1912–14, 17, 30, 63, 00
Ström Dalasl 1927, 50
Ström Brattfors 1913, 17, 30, 50, 62, 74
Ström Karlskrona 1978
Ström yngre Bohussl 1915–16, 27
Ström äldre Bohussl 1915–16, 27
Strömbeck, se Strömbäck
Strömberg Närkes-Södermanlandssl 1913, 17, 30
Strömberg Stockholmssl 1914
Strömbäck (Strömbeck) 1950
Sturzenbecker (Sturzen-Becker) 1950
Styrenius 1978
Stäck 1917, 30
Ståhl 1912–16, 19, 43, 78
Ståhle Malmösl 1967
Ståhle Smålandssl 1915–16, 19, 38, 78
Stål Höör 1943
Stéenhoff och Sténhoff 1917, 30
Sténhoff, se Stéenhoff
Stömholm Strömstad 1982, 92
Sundberg Askersund
Sundberg Askersund
Sundberg Askersund
Sundberg Askersund
Sundelin Fellingsbro 1963
Sundelin Norrlandssl 1938
Sundelius 1912, 13, 17, 30
Sundell Värmlandsl; Alkvetternsgrenen 1920–21, 43
Sundholm Västergötland 1918, 30
Sundin Östergötland 1914, 18, 30
Sundström Harg 1912, 13, 15–16, 27, 38
Suwe 1978
Svalander och Swalander yngre sl 1913, 17, 30
Svartz Stora Åby 1936
Svedelius 1912– 16, 19, 36, 65
Svenonius 1918, 62
Swanberg Bohuslänssl 1915–16, 27
Swanberg Karlshamn 1938
Swartling I Hällestad 1912– 19, 27, 38, 43, 50, 65, 76
Swartling II Hällestad 1976
Swartz Aspeboda , se Schwartz
Swartz Svartsången 1912– 27, 36, 43
Syk 1962
Sylvan (Sylwan)
Sylvan yngre sl 1919, 36, 50
Sylvén Västergötland 1913, 17, 27, 43
Säfwenberg 1936
Säve 1912, 13, 17, 30
Söderbaum 1912, 13, 14, 15–16, 19, 36, 50, 84
Söderberg Bonsarve 1950
Söderberg Burs 1950
Söderberg Indal 1913, 17, 27, 43
Söderblom Söderala 1917, 27
Söderhell Söderhäll 1950
Södermark Gästrikland 1917, 27, 38
Södermark Umeåsl 1917, 27, 38
Söderpalm 1936, 50
Söderquist Askersund 1963
Södersten Söderbärke 1950, 74
Söderström Ekeby 1930, 62, 89
Söderström Hol 1950, 63, 82
Söderström Väckelsång 1950
Söderstéen Östergötland 1912, 13, 17, 30
Sölve 1963
Sörensen 1918, 30
TILL SIDTOPP
TILL SIDTOPP
Tallroth 1982
Tarras 1943, 62
Tarras-Wahlberg 1943
Tauvon 1912, 13, 15–16, 19, 36, 62
Tegnér 1913, 15–16, 18, 27
Telander Nothult 1918, 30
Tempelman 1917, 30, 67, 82
Tengberg 2000
Tengbom 1943, 65, 82
Tengelin 1950, 63, 82
Tengstrand 1913, 15–16, 19, 43, 63
Tengwall (Tengvall) 1913– 16, 19, 38
Ternstedt 1914, 18, 30
Tesdorpf 1936
Testrup och Thestrup 1913, 15–16, 19, 36, 43
Thapper 1967
Thelaus I 1982
Thelaus II 1982, 84
Themptander 1914– 16, 19, 36
Thermænius 1918, 30, 43
Thestrup, se Testrup
Thiel 1912– 17, 20–21, 36, 82
Tholander 1980
Thollander 1915–16, 27
Thomaeus 1914, 18, 30
Thomsen 1963
Thorburn 1912– 14, 17, 20–21, 38, 50, 62
Thordeman 1918, 30, 38, 43, 62
Thorsell Hedemora 1992, 95
Thorén Småland 1974
Thorén Västergötland 1917, 20–21, 30, 43, 62, 74
Thyselius 1914, 18, 30
Thörnell 1943, 67
Thörnsten (Törnsten)
Tideström, se Ingelsbosl
Tillberg 1914, 17, 20–21, 38
Tillquist 1962
Timm 1915–16, 27
Tingsten 1912– 14, 18, 30
Tiselius 1915–16, 19, 36
Tisell 1913, 15–16, 19,43
Tjellander, se Kiellander
Tjerneld 1912, 13, 15–16, 19, 38
Tode Pommern 1965
Topelius och Toppelius 1936, 74
Torbiörnsson 1950, 76
Torell 1943, 65, 00
Torpadie 1918, 38
Torslow och Torsslow 1950
Torén 1920–21, 43, 63, 82
Tottie 1913, 14, 18, 30, 38, 50, 62, 78, 00
Trana Stockholmssl 1918, 36
Trana Uddevallasl 1917, 30
Tranchell 1913, 14, 18, 27
Traung Värmlandsgrenen 1920–21, 43
Troili 1919, 36, 65
Trotzig 1912, 13, 15–16, 19, 36, 43, 63
Trozelli 1915–16, 19, 36, 65
Trygger 1912, 13, 14, 15–16, 19, 30, 38, 43, 80
Trysén Prästnäs 1918, 36
Trägårdh Köpenhamn 1962, 67, 74, 89
Trägårdh Skåne 1913, 14, 15–16, 19, 38, 62, 67, 74, 89
Tullander 1980
Tullberg Småland 1917, 30, 80
Tydén 1919, 43, 82
Törnell 1912, 13, 17, 30, 80
Törngren Blekinge 1930, 36
Törnsten, se Thörnsten
Törnvall Gladhammar 1963
Uddén 1912, 13, 17, 27, 84
Ulander 1927
Ulff 1912– 14, 18, 30, 62, 74
Ullgren Karlstad 1943
Ullman 1913, 14, 15-16, 18, 20-21, 43, 74, 95
Ullén Litslena 1943, 65, 82
Ulmgren 1914, 18, 30, 38, 43
Ulrich 1912– 14, 18, 20–21, 27, 36, 67
Undén 1913, 14, 18, 19, 27, 38, 50
Unger Örebro 1913, 14, 18, 19, 36, 43, 63, 95
Unger Smålandssl 1913, 14, 18, 19, 36, 43
Upmark 1912, 13, 17, 30, 38, 50
Valentin 1919
Vannerus, se Ling-Vannerus
Varenius 1920–21, 38, 84, 00
Victorin 1917, 30
Viroulet-Fagerström, se Fagerström
Vogel 1963, 74, 76
Wadstein Röinge 1912, 13, 17, 30
Wadstein Västra Vram 1943
Wadström 1918, 30, 92
Wahlberg Rävanstorp, Östergötland 1984
Wahlberg Valla 1917, 30
Wahlbäck 1965
Wahlgren Kristianstad 1930, 43, 63, 74
Wahlström Göteborgssl 1950
Wahlström och Werner Värmlandssl 1965, 80
Wahlund 1912, 13, 17, 20–21, 43
Wahren 1917, 20–21, 38, 63, 76
Waldenström äldre huvudgrenen 1915–16, 19, 36
Waldner Östergötland 1950, 92
Wallberg Egebytorp 1927, 36, 50, 62
Wallenberg Tysslinge 1950
Wallenberg samtliga årgångar
Wallenius Ovansjö 1927
Wallensteen 1912, 13, 15–16, 27, 50, 65, 84
Waller 1914, 18, 30
Wallin Fjärdhundra 1936, 43, 62, 84
Wallis 1930
Wallman Östergötland 1963, 80
Wallmark Norrlandssl 1920–21, 38, 82
Wallroth Filipstadsgrenen 1936
Wallstén Piteå 1974
Wallér Hejde 1950, 62
Wancke 1936
Wannholm 1943
Warberg 1917, 30
Warburg 1912– 14, 18, 38
Warholm äldre grenen 1913, 17, 27, 43
Warodell 1917, 27, 43
Wavrinsky och Wawrinsky 1912, 13, 15–16, 19, 36
Way, se Matthiesen
Way-Matthiesen, se Matthiesen
Wedberg 1980
Wehtje 1967, 92
Weibull 1912, 13, 17, 19, 36, 43
Weidenhaijn 1938, 84
Weijdling 1950
Weinberg Karlshamn 1914, 17, 27, 43
Weinberg Göteborgssl 1917, 27, 43
Welin Sköldinge 1915–16, 19, 76
Welin Velinga 1920–21, 43, 65, 76
Wendel och de Wendel 1913, 15–16, 19, 36
Wendt Skånesl 1914, 18, 30
Wennberg Långaryd 1982
Wennberg Långaryd , se även Jehander
Wennerberg Lärkebosl 1912, 13, 15–16, 27, 63
Wennerholm Göteborgssl 1917, 20–21, 30, 43, 62, 74
Wennerström Smålandssl 1936, 43
Wenster, Wenzer Landskrona 1943, 62
Werkström 1976, 82, 84, 95, 00
Werner Småland 1978
Werner, se Wahlström och Werner Värmlandssl
Wersäll 1912– 16, 19, 36, 62
Wesslén Upplandssl 1936, 50
Wester 1913, 14, 17, 19, 36, 50
Westerberg Uppsala 1963
Westerberg Gusumssl 1913, 14, 18, 20–21, 36, 43
Westerdal (Nathorst-Westerdal) 1950
Westermark 1962, 74
Westerström Vena 1950
Westholm Västerås 1976
Westin Fasternasl 1912, 13, 17, 30
Westin Stockholmssl 1913, 14, 15–16, 19, 30, 74
Westling Stenkvista 1965
Westman Lommaryd 1915–16, 27
Westman Västergötland 1984
Westman Härnösandssl 1912, 13, 15–16, 27, 67
Westman Jönköpingssl 1974
Westring Malmö 1912, 13, 17, 30
Westring Öregrund 1912, 13, 17, 30
Westrup 1919, 36, 50, 63, 82
Weström Piteå 1950
Wetterberg Varberg 1936
Wettergren Djurkälla; äldsta grenen 1918, 30, 43
Wettergren Göteborg 1920–21
Wetterling 1912, 13, 17, 30
Weylandt 1912, 13, 17, 30
Wibling 1930, 62, 74, 92
Wibom Småland 1914, 18, 36
Wickbom 1943
Wickelgren Väckelsång 1938
Widberg Västergötland 1918, 38
Widebeck Södermanlandsgrenen 1915–16, 19, 36
Widell Ystad 1943
Widell Marstrandssl 1918, 30
Widstrand 1976
Wiens 1965
Wieselgren 1912– 16, 19, 36, 43
Wigert 1938
Wihlborg 1920–21
Wijk 1912–16, 19, 36, 50, 62
Wijkander Blidö 1912, 13, 17, 20–21, 36, 62, 74
Wijkman 1938, 65
Wijkström Döderhultsvik 1917, 27, 38, 74, 80
Wikblad 1918, 30
Wikland Bjurtjärn 1914– 16, 19, 36
Wikmark Börstig 1963
Wikmark Gillberga 1965
Wikström Jämtlandssl 1912–16, 19, 20–21, 27, 36, 43
Wilkens 1984
Willers 1963, 67, 74, 76, 80
William-Olsson 1976
Willners Vislanda 1967, 74
Wiman Östergötland 1915–16, 27
Winberg Stockholmssl 1913, 15–16, 19, 36, 38
Windahl och Nathorst-Windahl 2000
Wingqvist Södra Ving 1920–21, 38
Wingårdh 1936, 50, 00
Winroth 1938, 50
Wirsén Öre-grenen 1978
Wising och Vising 1912, 13, 15–16, 19, 36
Wistrand Rumskulla 1917, 30, 36, 63
Wistrand Viby 1912–14, 18, 30, 36, 80
Wittberg Gotland 1950
Wohlfahrt 1920–21, 63, 92
Wolff 1917, 19, 30
Wollert 1918, 20–21, 38
Wollin 1915–16, 27, 43, 82, 00
Wretman 1912– 14, 17, 20–21, 62
Wulff Karlshamn 1950
Wåhlin 1912–14, 18, 30, 50
Wærn 1912, 13, 14, 15–16, 19, 36, 50, 63, 74, 92
Ydström 1936
Ygberg 1917, 80
Zachau 1913, 14, 15–16, 17, 30
Zadig 1936
Zamore 1920–21, 38
Zander Östgötasl 1918, 30
Zethelius 1913, 14, 15–16, 17, 19, 27, 38, 43, 50, 63, 84
Zethræus 1913, 17, 27, 38
Zetterberg Värmland 1930
Zetterberg Västergötland 1930, 62
Zettersten Uppland 1938
Zetterstrand Norköpingsgrenen 1920–21, 38
Zetterstéen Värmland 1938
Zickerman(n) 1989
Zielfelt Värmdögrenen 1914, 18, 30, 38, 43, 63, 65
de Berg 1917, 30, 67, 92
de Brun 1913, 17, 27
de Champs 1912– 14, 17, 20–21, 27
de Jounge 1936, 65
de Maré 1912, 15–16, 19, 38, 50, 65, 82
de Verdier 1915–16, 19
de Vylder 1992
de Wendel, se Wendel
von Bornstedt 1912, 13, 17, 30
von Eckermann 1912– 16, 19
von Feilitzen 1918, 19, 20–21
von Friesen 1912– 14, 18, 27, 38
von Hamm 1913, 17
von Homeyer 1915–16, 27, 38
von Horn 1912– 14, 17, 20–21
von Johnstone 1917, 30
von Löwenadler 1920–21
von Proschwitz 1914, 18, 38
von Schmalensee 1938, 50
von Sneidern 1919, 36, 50
von Sydow 1912– 30
von Tell 1930
von Zeipel 1943, 65, 92
von Zweigbergk 1913– 19, 30
von der Burg 1914, 18, 30
Åberg Åhus 1984
Åhlund Åhus 1989
Åhlén Regna 1962, 63
Åhmansson Västergötland 1950
Åhström 1974
Åkerman Stockholmssl 1915–16, 19, 36, 43, 50, 62, 76
Åkermark 1915–16, 19, 36, 43
Åller 1938
Åman Jämtland 1912, 13, 15–16, 27, 38
Ångström 1943
Årmann 1920–21, 38, 43, 62, 76
Årre 1918, 30, 43
Åsbrink 1919, 36
Åstrand 1912, 13, 14, 15–16, 19, 36, 65
Åstrand Nottebäck 1943
Åstrand Åsheda 1943
Åström Lerbo i Södermanland 1963
Ödin Östergarn 1950
Ödman Borås 1950
Ödmann Öja 1950
Ödmann Östergötland, tenngjutarsl 1974
Öhlin Västergötland 1965
Öhman Laxbrosl 1912, 13, 17, 20–21, 36, 84
Öhrwall Falkenberg 1918, 19, 36
Öhrwall Överås 1919, 36
Öjermark Öja, Södermanlands län 1980
Öman Västergötland 1919, 38, 80
Örn 1915–16, 19, 36, 43, 62
Örndahl I 1980
Örndahl II 1980
Örtenblad 1913, 14, 18, 30, 43
Örtendahl Värmland 1914, 15–16, 27, 38, 80
Östberg Falun 1912, 13, 14, 15–16, 19, 36, 62
Östberg Österby 1915–16, 19, 38
Östby 1943
Östergren Norrköping 1927, 38, 82
Östergren Skånings-Åsaka 1912, 13, 17, 20–21, 43
Östgren 1974
Östlihn och Poss Östra Ämtervik 1950
Östrand 1912, 13, 15–16, 19, 43, 62

Fler artiklar...

  1. Svenskt släktregister